สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,432.98340.0086.0 %5.0360.3281.0077.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,263.704,697.10-10.2 %0.0816.75225.5172.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,074.763,600.60-17.1 %0.0863.9651.5994.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,172.372,596.0018.2 %5.0569.46130.5777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา118,134.5713,230.0027.0 %5.02,742.25744.7072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,686.0714,434.0436.4 %5.02,326.42848.3863.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,136.001,760.0057.4 %5.0220.1661.7472.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,689.49819.0077.8 %5.0351.5631.6891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,528.67515.0085.4 %5.0305.2249.3583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,687.151,462.0068.8 %5.0223.2371.5867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,550.50437.0087.7 %5.0225.5961.7572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,447.23390.0088.7 %5.0186.6553.6271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,422.31642.0085.5 %5.0203.26126.0538.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,173.28467.0088.8 %5.0317.7549.4984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,503.53354.0089.9 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,360.50361.0089.3 %5.0194.619.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,825.80477.0087.5 %5.0129.7170.6845.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,757.17553.0085.3 %5.0326.7552.8583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,487.49458.0086.9 %5.0193.3863.3467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,618.29576.0084.1 %5.0173.0251.0370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,512.691,306.0071.1 %5.0322.8565.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,581.382,751.0050.7 %5.0245.83107.2756.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,556.937,498.81-64.6 %0.01,005.04458.8654.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,025.703,105.0022.9 %5.0858.27712.5017.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,721.502,100.0022.8 %5.0474.42215.5654.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,132.901,669.0059.6 %5.0968.84864.8410.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,056.821,271.0058.4 %5.0569.46216.1962.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,921.781,645.5458.0 %5.0950.85338.9164.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,127.81885.0071.7 %5.0512.45116.4077.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,944.972,544.0048.6 %5.01,327.64323.2075.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,366.902,131.2110.0 %5.0518.30454.1212.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,255.272,672.4037.2 %5.01,227.86519.1557.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,645.171,855.0049.1 %5.0854.7442.4895.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,005.5419.6399.5 %5.0968.82211.8578.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,832.7818,809.00-140.1 %0.01,368.16226.1883.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,919.811,917.0051.1 %5.0949.81398.7958.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,356.66997.0070.3 %5.0596.9211.7898.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,823.031,628.0042.3 %5.0485.98298.8938.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,922.542,835.0027.7 %5.0873.76197.5077.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,872.151,860.0061.8 %5.01,330.14299.1077.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,315.974,919.00-14.0 %0.01,063.92253.5776.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,414.802,220.0049.7 %5.0797.65113.0985.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,421.1110,004.16-34.8 %0.01,734.3985.1795.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,788.292,519.0076.7 %5.0626.53519.2017.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,152.693,156.0024.0 %5.0797.68486.6739.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,648.443,528.0046.9 %5.01,139.97171.3385.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,910.352,889.0041.2 %5.01,158.96524.8754.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,320.115,314.000.1 %0.5816.6997.4888.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา11,596.135,772.0050.2 %5.0619.72253.0859.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,557.338,912.0022.9 %5.0485.48129.0673.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 40,566.6530,205.0025.5 %5.0619.12389.9037.0 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 71,489.4395,838.00-34.1 %0.01,120.11968.5213.5 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 37,696.2133,244.4211.8 %5.0548.85334.0239.1 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 141,458.3625,727.9181.8 %5.07,874.84195.1797.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,887.20818.0071.7 %5.0281.77167.0840.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,748.554,060.00-8.3 %0.0787.3247.9793.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,088.402,483.0039.3 %5.0702.57268.3861.8 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,033.246,727.00-11.5 %0.01,596.35201.2787.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,773.611,159.0069.3 %5.0816.69427.8747.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,191.135,446.8078.4 %5.01,360.08828.1539.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา43,105.902,951.4793.2 %5.0748.81170.9177.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,239.282,060.0036.4 %5.0664.5662.5290.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑22,528.4410,665.1252.7 %5.0977.59592.9039.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 232,565.7411,952.5263.3 %5.02,476.55577.0376.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,077.734,725.0322.3 %5.0432.49432.87-0.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา68,534.8141,232.0039.8 %5.01,417.80633.5855.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,948.1222,557.065.8 %2.5616.61331.6746.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,355.2220,122.30-9.6 %0.0447.5257.5087.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 16,313.5418,439.92-13.0 %0.0617.54924.90-49.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา140,371.2321,158.0084.9 %5.0523.85211.0759.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,362.9910,625.1247.8 %5.0463.18380.0218.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,911.1718,886.0070.9 %5.0530.00836.60-57.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,232.6219,093.72-131.9 %0.01,625.061,231.7524.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,530.861,433.0059.4 %5.0759.64444.6041.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,279.831,528.0053.4 %5.0493.440.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,677.6818,658.60-5.5 %0.03,409.267,319.86-114.7 %0.0
รวม 1,089,627 588,699 45.97 % 68,439 29,589 56.77 %