สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,350.02336.0085.7 %5.0673.05164.4675.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,312.4323,450.45-28.1 %0.079.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,139.269,708.7649.3 %5.067.0379.99-19.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,304.0110,404.50-1.0 %0.055.190.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,277.893,765.84-14.9 %0.0977.32202.4379.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,056.191,535.0049.8 %5.0920.2782.9491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,614.706,904.0055.8 %5.02,897.931,628.5843.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด58,669.8221,383.0063.6 %5.02,953.541,074.4263.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,214.935,907.84-13.3 %0.01,186.491,358.50-14.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,169.202,252.8246.0 %5.01,338.63884.2933.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,885.45947.0067.2 %5.0901.2582.7790.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,066.00743.0075.8 %5.0882.24544.2238.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,368.122,166.0035.7 %5.01,205.501,239.75-2.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,067.992,036.171.5 %0.5608.4168.4088.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,448.853,246.6727.0 %5.01,566.811,759.03-12.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)10,679.521,459.6286.3 %5.01,072.40180.2983.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,725.177,418.4941.7 %5.01,300.60131.5789.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,221.173,867.5180.9 %5.0544.9428.0094.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด59,631.2690,670.60-52.1 %0.01,208.00293.6575.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,671.24811.0077.9 %5.01,148.450.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,039.789,293.7533.8 %5.05,314.29889.0683.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,953.19291.0090.1 %5.097.2361.2837.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,132.86250.0077.9 %5.033.8225.9323.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,132.86206.0081.8 %5.082.558.1090.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,800.27967.0065.5 %5.0939.29241.3874.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,649.09346.0086.9 %5.0806.17184.1877.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,753.732,262.2239.7 %5.01,129.45384.9265.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,825.4423,838.00-142.6 %0.01,604.852,644.66-64.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,536.305,423.0059.9 %5.02,251.39138.4593.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,455.261,175.0019.3 %5.01,015.34287.1071.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก92,881.536,636.6392.9 %5.04,629.2854.2698.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,248.991,865.0077.4 %5.0958.29153.3884.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,076.052,484.7451.0 %5.0662.81421.8036.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,517.141,988.0043.5 %5.0560.56356.8036.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,154.551,269.9059.7 %5.0706.17234.7466.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,718.112,022.3025.6 %5.0749.1336.4695.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,688.824,054.4058.2 %5.0468.41256.5045.2 %5.0
เรือนจำกลางตาก 31,252.6137,152.69-18.9 %0.01,083.54387.7864.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,764.04574.0079.2 %5.0673.05154.1977.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,432.648,281.91-52.4 %0.01,871.04367.8480.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,790.61514.0081.6 %5.0545.64388.5328.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,338.585,110.204.3 %2.01,091.41327.5970.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,098.603,019.4940.8 %5.01,369.45419.9069.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก2,058.493,524.10-71.2 %0.0977.330.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 119,228.527,429.2861.4 %5.05,679.6966.0098.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,291.937,736.8466.8 %5.02,758.17541.8780.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก29,945.6638,410.20-28.3 %0.0289.16536.27-85.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,176.184,082.7333.9 %5.0414.61986.73-138.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก19,012.4828,114.04-47.9 %0.01,094.78619.2143.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก45,691.8227,124.0040.6 %5.01,368.17684.0050.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด93,877.896,332.0093.3 %5.01,247.361,229.951.4 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก22.0215,688.00-71,144.3 %0.018.393,168.00-17,126.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,225.582,293.8828.9 %5.01,148.45898.3221.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,589.39492.0081.0 %5.0692.08165.3076.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก40,247.4611,916.0070.4 %5.06,624.963,956.7240.3 %5.0
รวม 779,482 471,183 39.55 % 72,464 31,083 57.11 %