สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,647.45637.0075.9 %5.0482.43152.8268.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,185.454,963.6039.4 %5.054.610.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,736.501,373.0049.8 %5.0615.5554.8291.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,214.991,150.0064.2 %5.0672.5747.5992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,112.906,602.6056.3 %5.01,927.65814.7757.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,360.861,533.0064.8 %5.0250.2058.9076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,211.81996.0076.4 %5.0328.1463.1680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,002.17607.0084.8 %5.0261.6527.6389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,955.37827.0079.1 %5.0468.51100.7978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,901.12651.0083.3 %5.0296.0047.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,939.45710.0082.0 %5.0239.6057.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,826.41463.0087.9 %5.0224.880.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,874.91556.0085.7 %5.0289.790.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,847.81451.0088.3 %5.0326.9374.3777.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,998.006,717.68-34.4 %0.01,395.201,158.9716.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,326.121,545.0053.5 %5.0615.57151.9175.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,464.101,144.0074.4 %5.01,147.32842.2426.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,056.201,033.0066.2 %5.0748.66370.8250.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,027.79452.0085.1 %5.0729.64289.6660.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,861.363,118.0054.6 %5.02,326.991,258.5845.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,832.021,703.127.0 %3.5473.40330.3130.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,848.792,401.0037.6 %5.01,128.98579.5948.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,630.642,553.003.0 %1.5520.46177.8265.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,248.7411,810.00-125.0 %0.01,471.27191.4087.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,702.962,173.8041.3 %5.0824.72284.2465.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,671.60459.8087.5 %5.074.5683.86-12.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,172.06677.0078.7 %5.0710.6349.1293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,687.26534.0080.1 %5.0596.53242.1059.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,289.041,815.3044.8 %5.0824.72259.9468.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,925.5624,809.99-150.0 %0.01,281.113,726.08-190.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,963.913,537.0028.7 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,314.481,433.0073.0 %5.0805.71458.0043.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,361.4814,397.60-168.5 %0.01,224.06113.2190.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,138.18461.0085.3 %5.0691.61353.4048.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,244.254,615.40-42.3 %0.0729.64664.518.9 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,000.493,728.006.8 %3.01,128.98290.8374.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,847.911,806.0062.7 %5.0602.85235.5260.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,275.302,137.0034.8 %5.0615.5557.1190.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,647.091,538.0085.6 %5.0748.66373.9550.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย33,852.6528,164.0016.8 %5.0733.44570.0022.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,669.09793.0070.3 %5.0501.4590.4182.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,895.732,925.3624.9 %5.0748.66110.4285.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,985.051,032.6065.4 %5.0577.51238.8158.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,117.463,569.3013.3 %5.01,023.78306.0870.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,995.673,096.00-3.3 %0.0710.63259.2963.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,166.037,053.09-36.5 %0.01,693.65955.6543.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,238.714,414.60-36.3 %0.0729.64288.0760.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย12,918.908,083.3037.4 %5.04,088.43773.6181.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 114,230.9914,361.60-0.9 %0.02,010.37835.7958.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 256,262.659,007.0084.0 %5.02,103.57423.2279.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย15,441.494,496.3070.9 %5.0389.72359.707.7 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,176.8747,360.0018.6 %5.01,217.221.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย72,458.3223,168.0068.0 %5.0811.03304.1862.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,250.9619,054.901.0 %0.5834.351.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,078.416,578.0068.8 %5.0630.06285.0054.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย41,959.4510,258.5775.6 %5.0811.16177.6578.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง68,985.5315,012.0078.2 %5.0774.341,095.51-41.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,693.3712,144.36-57.9 %0.01,509.081,375.528.9 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,265.113,023.367.4 %3.5729.64448.8438.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,951.161,210.3059.0 %5.0520.46191.9063.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย27,905.0711,879.8057.4 %5.04,400.205,520.63-25.5 %0.0
รวม 659,851 354,805 46.23 % 57,586 29,066 49.53 %