สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,585.08686.0080.9 %5.0160.7663.0060.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,177.994,963.3439.3 %5.03,247.36516.3784.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก217,769.0514,890.0193.2 %5.0304.58204.0733.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,808.4120,463.0014.1 %5.066.05105.32-59.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,935.685,237.19-6.1 %0.0993.4450.1595.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,819.131,985.9429.6 %5.0727.220.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,422.661,658.0051.6 %5.0551.4974.8886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,033.3217,288.00-7.8 %0.03,429.93572.9383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก37,913.0822,351.0041.0 %5.03,199.301,042.6667.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,580.129,291.28-102.9 %0.02,145.061,462.4331.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,157.797,842.00-9.6 %0.01,754.081,580.919.9 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,143.931,818.2542.2 %5.0689.19154.4277.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,382.811,670.0061.9 %5.01,354.73870.1235.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,066.941,523.0050.3 %5.0515.50195.9162.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,289.7169,965.10-304.7 %0.06,745.454,033.5540.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,749.421,263.0073.4 %5.01,924.44382.0780.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,688.83839.0068.8 %5.0689.17158.2777.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,098.014,945.003.0 %1.51,582.944,528.00-186.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,042.065,525.43-9.6 %0.02,299.211,321.6342.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,511.353,181.0029.5 %5.01,430.812.8599.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 29,778.5520,049.4432.7 %5.02,098.33640.4069.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,340.144,068.53-73.9 %0.0605.35561.947.2 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,923.844,360.0011.5 %5.01,563.92861.8544.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,981.162,545.0936.1 %5.01,107.54438.8360.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,378.782,713.0038.0 %5.01,944.251,420.4726.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก19,702.3719,281.742.1 %1.02,055.88203.5990.1 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก149,420.06163,234.97-9.2 %0.01,074.32765.2528.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,034.418,938.0019.0 %5.04,352.943,013.8530.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,791.376,495.2516.6 %5.0949.18228.0076.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,251.753,358.3521.0 %5.0993.45467.4053.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,885.5616,524.007.6 %3.55,473.791,258.4377.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,348.546,379.0023.6 %5.03,442.40387.6088.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,299.11259.0092.1 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก686,264.194,143.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,128.62864.0072.4 %5.0784.272.8599.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,558.22283.0088.9 %5.0670.1887.4087.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,855.883,592.006.8 %3.0738.09231.3668.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,807.1735,582.72-355.8 %0.02,058.341,713.3316.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,301.014,151.003.5 %1.5817.71643.6321.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,543.411,132.0075.1 %5.0521.70143.1472.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,923.5115,587.20-163.1 %0.01,659.01182.5789.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,976.5110,950.9515.6 %5.02,322.25956.6558.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,453.921,713.0050.4 %5.0549.88322.7241.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,937.013,069.0022.0 %5.01,107.52571.8448.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,375.562,031.0039.8 %5.0955.41215.4277.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,366.652,155.6050.6 %5.01,069.51420.5960.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,603.574,568.000.8 %0.51,031.4884.0391.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก24,597.256,955.0071.7 %5.0545.20257.4552.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 107,060.84124,333.00-16.1 %0.01,870.601,194.0036.2 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 67,886.9961,131.1810.0 %5.01,423.04955.8832.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก24,581.7223,102.516.0 %3.0878.20350.6960.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,755.0814,416.002.3 %1.03,180.511,371.8856.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,814.13420.0085.1 %5.0651.15174.5673.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,113.012,040.0050.4 %5.01,031.46308.8170.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,292.6013,815.0031.9 %5.02,045.67723.9064.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,965.811,248.5157.9 %5.0708.19122.0482.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,224.821,770.0071.6 %5.01,487.84413.7772.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,566.351,640.0054.0 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,853.772,971.8822.9 %5.0898.35362.7759.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,148.519,878.7034.8 %5.04,272.23548.8087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 148,149.7811,357.0976.4 %5.01,162.52495.8357.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 219,331.9113,133.0132.1 %5.02,598.00659.1274.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 342,797.3912,588.8070.6 %5.02,022.14300.3585.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 775,008.506,637.0091.2 %5.0385.181,040.25-170.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,629.0018,683.2636.9 %5.0578.67979.48-69.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก73,742.1660,187.0018.4 %5.01,776.71363.2079.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว17,899.9716,826.006.0 %3.0821.67162.7580.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก116,855.7961,522.2247.4 %5.01,039.07399.7561.5 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก465,737.6938,585.0091.7 %5.06,512.19762.8888.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก32,360.791,880.7894.2 %5.0994.391,016.36-2.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย31,568.209,919.9268.6 %5.0985.61532.1546.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,089.8933,073.99-105.6 %0.02,352.011,704.2927.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก11,996.0212,442.00-3.7 %0.03,579.62115.3696.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,491.514,464.0077.1 %5.02,418.44593.5575.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,981.521.00100.0 %5.01,352.43372.4972.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,114.9124,845.0017.5 %5.02,014.48329.3083.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,343.872,311.0130.9 %5.0860.33394.0154.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,797.418,290.00-72.8 %0.01,269.58338.7773.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,220.74606.0072.7 %5.01,253.3331.6597.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,775.081,121.0059.6 %5.0464.56272.1041.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 651,749.6541,076.9120.6 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก55,898.8313,964.0175.0 %5.013,040.755,433.2858.3 %5.0
รวม 2,850,808 1,202,651 57.81 % 151,353 65,540 56.70 %