สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,639.84658.0075.1 %5.0571.85120.6378.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,103.9614,823.4626.3 %5.081.9585.50-4.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,537.582,873.1718.8 %5.0952.17242.6974.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,839.281,015.9264.2 %5.0781.3828.2296.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,849.497,134.0034.2 %5.02,947.551,009.3165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.48120.0575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,682.53574.0084.4 %5.0423.2783.4780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,934.61515.0089.6 %5.0285.9289.3368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,829.91470.0087.7 %5.0397.3384.5278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,061.62580.0085.7 %5.0345.3337.2589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,731.24446.0088.0 %5.0368.3490.0475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,510.06405.0088.5 %5.0523.37122.6076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,664.56714.0080.5 %5.0326.82104.7468.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,390.23236.0093.0 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,799.66137.0097.1 %5.0344.05126.4763.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,379.270.01100.0 %5.0310.676.8397.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,426.73896.0083.5 %5.01,446.58813.2043.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,628.382,709.6341.5 %5.01,123.321,168.60-4.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,003.311,099.5663.4 %5.0857.09241.6871.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,513.35605.0082.8 %5.0685.95157.7077.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,872.061,862.0079.0 %5.02,123.88710.6766.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,745.011,965.00-12.6 %0.0517.26146.8971.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,609.382,119.0254.0 %5.01,427.57957.0333.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,646.242,933.00-10.8 %0.0688.64405.2441.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,415.7012,003.00-121.6 %0.01,598.7219.6698.8 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์70,311.9030,937.8056.0 %5.0678.74436.7035.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,413.1411,060.0010.9 %5.04,673.304,848.65-3.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,524.221,561.8055.7 %5.0933.16176.3581.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,146.33982.0054.2 %5.079.9365.4418.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,303.07780.0076.4 %5.0895.1394.6789.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,724.58567.9079.2 %5.0743.00295.9860.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,698.373,099.0234.0 %5.01,028.23645.6237.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,491.893,460.2553.8 %5.01,484.62512.2465.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,365.764,562.20-4.5 %0.01,465.61273.5381.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,284.161,885.5770.0 %5.01,104.30471.0457.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,630.859,564.9624.3 %5.01,183.0895.9591.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,747.411,624.2084.9 %5.0781.03423.9345.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,050.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0990.21522.0847.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,469.572,745.0057.6 %5.01,902.97479.4774.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,040.271,341.3077.8 %5.0933.15210.5677.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,644.742,294.8765.5 %5.0598.2523.7996.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,403.942,142.0071.1 %5.01,815.89460.7574.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์47,478.3435,137.6926.0 %5.01,160.901,078.767.1 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,872.32910.0076.5 %5.0609.89253.0258.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,936.422,194.0255.6 %5.0909.73339.4462.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,377.571,459.0056.8 %5.0800.41355.0955.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ3,763.793,219.1214.5 %5.0977.98454.9553.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,863.001,509.6060.9 %5.01,199.38949.3720.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,216.447,382.36-41.5 %0.01,123.32144.4287.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 221,130.1211,232.0046.8 %5.01,774.90603.8466.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 317,692.7613,214.8125.3 %5.01,838.68460.7674.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)24,681.757,139.1971.1 %5.02,744.20905.8067.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 127,619.9622,394.7818.9 %5.01,596.33389.1975.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์21,580.449,417.0056.4 %5.0284.04737.06-159.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,227.173,967.806.1 %3.0319.55251.5721.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์205,063.4468,685.9966.5 %5.01,936.43861.5355.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ11,118.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,658.57ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์33,299.4914,494.9656.5 %5.0825.81522.9736.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน42,635.6819,264.0054.8 %5.0944.67333.4564.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,838.8214,272.0040.1 %5.01,100.501,020.727.2 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,472.9420,881.27-67.4 %0.02,619.002,403.348.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,086.621,993.0851.2 %5.0914.50704.2823.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,568.02586.0077.2 %5.0666.93415.5937.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,266.455,635.0077.7 %5.06,012.144,807.8520.0 %5.0
รวม 824,686 400,372 51.45 % 71,753 35,002 51.22 %