สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,840.62361.0087.3 %5.0426.2980.7581.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,382.665,847.9356.3 %5.058.3246.9419.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,413.255,203.22-17.9 %0.0730.53219.0870.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,024.161,250.0058.7 %5.0673.5087.7087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,184.8416,946.7029.9 %5.02,925.93751.4574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,436.791,605.0063.8 %5.0331.5779.8075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,803.551,337.0064.8 %5.0279.6753.2081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,483.47824.0081.6 %5.0320.2652.4183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,730.21657.0082.4 %5.0319.1445.9185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,093.18541.0086.8 %5.0300.9757.0381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,573.86538.0088.2 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,949.99378.0090.4 %5.0495.6155.6688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,158.71419.0089.9 %5.0265.3029.6688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,207.32369.0091.2 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,800.716,040.5122.6 %5.01,377.07637.5253.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,862.881.00100.0 %5.01,072.83302.2971.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,061.721,148.0062.5 %5.0628.93182.7870.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,349.27990.0070.4 %5.0426.29293.5531.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,126.712,424.0066.0 %5.02,194.76435.5080.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,115.215,603.0121.3 %5.02,319.92695.9870.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,326.862,210.0033.6 %5.0532.59172.3867.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,476.343,321.2725.8 %5.01,768.2343.9497.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,840.281,756.6363.7 %5.01,320.04676.7248.7 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,591.011,579.0056.0 %5.0844.64152.0082.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,939.4411,837.77-19.1 %0.01,529.58343.9077.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 813,494.524,761.8264.7 %5.01,098.28401.1863.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,127.432,439.7440.9 %5.01,110.86270.1375.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,511.2610,911.2224.8 %5.04,901.061,008.8579.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 714,128.258,841.8837.4 %5.03,725.501,159.0068.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,132.55286.0090.9 %5.0711.5161.0291.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,616.681,216.8066.4 %5.0730.54465.5036.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,883.993,712.1536.9 %5.0907.33145.4884.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,053.2526,326.55-421.0 %0.01,434.141,680.20-17.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี2,782.102,236.0019.6 %5.0844.64431.4148.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,727.631,661.0055.4 %5.0925.43188.1379.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,188.7111,667.96-42.5 %0.01,398.9946.1196.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,984.481,668.0084.8 %5.0635.45320.0049.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,720.471,250.0066.4 %5.0863.66304.0064.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,689.731.00100.0 %5.0901.69190.6578.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,655.893,096.0045.3 %5.01,358.07531.2460.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,147.243,560.3130.8 %5.0825.610.00100.0 %5.0
สพ.ราชบุรี46,571.1824,518.5047.4 %5.0963.02141.3185.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี26,704.153,775.0085.9 %5.0963.02589.2538.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,133,881.8056,515.5695.0 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 118,262.52206,664.00-74.8 %0.01,586.121,348.0515.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,682.80815.0069.6 %5.0445.29107.9775.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,847.134,168.2314.0 %5.01,034.80275.4773.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี17,050.2123,343.79-36.9 %0.01,672.56104.5093.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,327.002,180.4076.6 %5.0692.51169.4075.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,213.704,977.0919.9 %5.01,205.93365.7569.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,111.691,823.0055.7 %5.01,110.86479.0856.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,244.342,038.0037.2 %5.01,032.73768.6925.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี35,884.9914,286.6260.2 %5.04,599.81460.0290.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,147.714,082.541.6 %0.51,309.36259.2880.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,078.137,355.0039.1 %5.03,799.12645.1783.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 162,109.8817,913.3671.2 %5.01,600.08966.1539.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 228,439.138,784.2469.1 %5.0997.01543.3245.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,199.764,562.0012.3 %5.0316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี20,338.82137,592.00-576.5 %0.0658.051.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 222,921.089,722.0057.6 %5.0753.84236.3068.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม45,597.2129,102.0036.2 %5.01,054.08840.8620.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,074.5843,573.00-24.2 %0.0861.04552.7535.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี13,464.2616,112.99-19.7 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,410.531,739.7190.6 %5.0565.82685.05-21.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,334.668,618.0067.3 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,306.1315,009.00-32.8 %0.02,018.471,003.2050.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี10,015.737,860.3121.5 %5.02,409.4660.5397.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,302.211,419.0057.0 %5.01,272.43316.6475.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี185,691.0286,238.2053.6 %5.01,440.10148.6789.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,876.372,459.0036.6 %5.01,086.05465.3157.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,964.27663.0077.6 %5.0521.37354.6432.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี23,903.14112.4699.5 %5.04,483.265,040.81-12.4 %0.0
รวม 2,196,573 904,848 58.81 % 94,872 34,178 63.98 %