สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 64,049.14100.0099.8 %5.0262.2995.0063.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,617.74637.0075.7 %5.0719.8177.5589.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,482.8212,265.88-63.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,893.3326,586.00-78.5 %0.069.5740.5341.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,878.77867.0077.6 %5.01,195.21223.3181.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,117.481,500.0051.9 %5.01,005.0526.9997.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี12,306.749,434.8023.3 %5.02,982.70643.0678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,948.431,459.0063.0 %5.0340.2030.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1480.0774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,157.551,021.0075.4 %5.0284.4260.9178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,949.07469.0088.1 %5.0250.1398.9660.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,459.95391.0088.7 %5.0285.1798.8865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,530.16534.0084.9 %5.0415.57104.7974.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,843.98327.0091.5 %5.0671.3897.5885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,434.89355.0089.7 %5.0895.8592.2189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,908.0971.0098.2 %5.0549.6198.8082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,487.78367.0089.5 %5.0414.1984.1479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,483.09420.0087.9 %5.0267.8479.0370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,484.31329.0090.6 %5.0376.7850.3786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,509.15547.0084.4 %5.0321.1098.5469.3 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,434.6524,294.30-607.3 %0.01,263.41503.8960.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,248.726,249.54-0.0 %0.01,358.501,388.47-2.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,428.211,558.0064.8 %5.01,029.2821.7597.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,783.551,561.8067.4 %5.02,359.68907.8061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,960.301,146.0061.3 %5.0756.8750.6093.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13233,538.05199,949.2514.4 %5.096,563.8722,972.8076.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,018.51940.0068.9 %5.0947.85254.5073.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,062.883,272.0035.4 %5.01,758.151,156.7434.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,850.902,456.58-32.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,613.003,309.4628.3 %5.01,211.40609.5949.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,339.464,268.001.6 %0.5830.55544.3934.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,987.0210,555.00-76.3 %0.01,613.56148.0090.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,998.961,549.0048.3 %5.0948.00348.5463.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,416.661,054.0069.2 %5.01,138.16172.2484.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,110.28867.0072.1 %5.0871.93204.2576.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,680.284,017.50-9.2 %0.01,195.21274.5477.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,737.4024.5199.5 %5.01,632.43793.8351.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,465.233,885.0028.9 %5.01,095.69398.4863.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,258.622,367.0027.4 %5.01,081.11225.0879.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,107.829,971.00-95.2 %0.01,618.7892.9194.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,927.972,105.0080.7 %5.01,099.98549.1650.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,615.642,724.0024.7 %5.01,214.22478.8060.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,097.581,629.0060.2 %5.01,328.17583.6656.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,223.533,108.9926.4 %5.01,423.40522.3963.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,264.524,195.8733.0 %5.0891.6858.3493.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,536.677,647.9927.4 %5.0590.26579.961.7 %0.5
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี79,048.2355,955.2329.2 %5.01,689.58708.3958.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,623.881,058.0059.7 %5.0333.2841.1387.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,176.854,024.823.6 %1.51,427.17401.2271.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,053.971,719.4143.7 %5.0921.44216.3476.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,240.325,636.229.7 %4.5826.85511.7438.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,296.272,882.0032.9 %5.01,404.24762.7345.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,064.723,631.6878.7 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี41,765.387,676.7781.6 %5.0951.98272.5571.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"12,022.571,995.8983.4 %5.070.28290.02-312.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 411,406.256,405.6043.8 %5.02,047.51415.6579.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,069.3754,572.16-136.6 %0.01,932.94636.5467.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 227,246.6614,776.0045.8 %5.010,740.86540.3095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,298.867,118.4314.2 %5.02,541.75830.1267.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,125.045,822.6655.6 %5.0381.79421.76-10.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,196.340.10100.0 %5.0329.870.09100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี51,456.8043,735.0015.0 %5.01,473.24262.0782.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี56,303.7232,027.9943.1 %5.01,128.01827.4926.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี38,984.8630,819.0020.9 %5.01,366.561,526.00-11.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,991.3923,939.0020.2 %5.01,209.08256.3978.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี37,761.4321,658.2842.6 %5.0981.65645.0534.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,119.987,904.3234.8 %5.0960.80385.1259.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,520.5820,043.0160.3 %5.02,681.721,857.6530.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,393.122,333.0031.2 %5.01,119.14627.9543.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,279.376,126.1859.9 %5.03,711.451,929.6348.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,043.291,182.0061.2 %5.0871.93261.5170.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี77,510.6426,420.0065.9 %5.06,440.395,522.0014.3 %5.0
รวม 1,136,249 751,849 33.83 % 191,442 56,367 70.56 %