สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,883.35728.0074.8 %5.0452.37148.3667.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,244.2011,516.0436.9 %5.083.05174.80-110.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,945.401,643.0044.2 %5.0661.54116.9682.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,732.511,101.0059.7 %5.0471.3891.1380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,167.25179.0498.0 %5.02,315.38708.6169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,728.081,365.0071.1 %5.0287.2962.7078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,959.10442.0088.8 %5.0325.2174.3577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,968.89369.0090.7 %5.0336.3934.4889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,768.311,009.0073.2 %5.0209.6985.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,057.03530.0082.7 %5.0200.4690.3554.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,147.89669.0083.9 %5.0231.1419.9591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,981.41870.0078.1 %5.0384.3359.8584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,919.37859.0078.1 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,821.00616.0089.4 %5.0354.56103.5570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,482.14725.0079.2 %5.0323.0645.2786.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,494.853,887.6954.2 %5.01,174.97721.7238.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,249.121,392.0057.2 %5.0623.51283.9254.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,881.201,879.0051.6 %5.0965.80545.6543.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,597.681,093.0069.6 %5.0636.87369.7042.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,998.171,251.0058.3 %5.0585.48340.8841.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,189.782,936.0029.9 %5.01,060.881,216.38-14.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,467.612,057.0040.7 %5.0510.17662.39-29.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,232.472,573.0050.8 %5.01,441.20802.9044.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,975.322,897.6241.8 %5.0965.80397.0258.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,661.393,703.1872.9 %5.01,669.39376.1777.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง15,307.0212,115.3620.9 %5.03,673.406,156.55-67.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,362.561,395.0058.5 %5.0737.61711.553.5 %1.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี6,689.677,807.52-16.7 %0.02,087.741,262.5539.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,272.231,000.0069.4 %5.0794.6519.0097.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,773.73537.0088.8 %5.0585.48536.208.4 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,149.153,096.6125.4 %5.0870.72390.8355.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,400.705,753.67-6.5 %0.0984.81285.0071.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,204.995,944.0051.3 %5.01,289.071,232.284.4 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,861.781,606.0058.4 %5.0908.75139.8084.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,106.658,377.43-17.9 %0.01,517.2671.1795.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,398.809,236.1531.1 %5.02,101.56233.1088.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,370.421,170.0086.0 %5.0737.61171.0076.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,634.244,800.00-3.6 %0.0832.69427.5048.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,958.211,965.0060.4 %5.01,155.96723.5137.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,603.562,440.0047.0 %5.01,213.01693.1142.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,554.433,450.002.9 %1.0737.6154.8092.6 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,247.217,545.00-4.1 %0.0430.91204.2552.6 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 70,800.2656,284.9420.5 %5.01,220.76611.0049.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,692.10627.0076.7 %5.0471.38132.0572.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,555.822,100.0040.9 %5.0989.6976.0092.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,359.7415,180.0050.0 %5.02,029.27939.7953.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,831.56926.0075.8 %5.0604.49305.5249.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,453.183,810.0014.4 %5.0908.75452.7150.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,022.581,825.0054.6 %5.0629.06199.5068.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,567.212,882.8019.2 %5.0927.77322.0565.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,462.502,731.0038.8 %5.0536.84523.362.5 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,661.014,912.0035.9 %5.02,131.82315.0085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1130,300.999,769.6192.5 %5.0987.38422.1057.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 227,617.5644,723.15-61.9 %0.01,105.59293.8373.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 325,059.558,079.1567.8 %5.01,400.41704.4949.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,188.656,000.0016.5 %5.0425.7647.5088.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,234.2839,640.00-40.4 %0.0946.57684.0027.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,645.8417,874.9924.4 %5.0747.11231.5769.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง38,014.9312,020.0068.4 %5.0766.16142.5081.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง71,954.1314,872.0079.3 %5.0689.63171.0075.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี78,024.8875,522.003.2 %1.51,341.47475.0064.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี112,005.7824,029.0978.5 %5.0822.54855.53-4.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,416.9021,460.00-5.1 %0.01,885.85361.0080.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,389.573,366.1023.3 %5.0776.08447.4642.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,385.809,452.00-75.5 %0.02,091.81151.8492.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,248.931,062.0067.3 %5.0623.51393.0937.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี36,486.837,584.0079.2 %5.03,553.814,905.54-38.0 %0.0
รวม 990,829 511,262 48.40 % 65,851 35,009 46.84 %