สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,627.56762.0079.0 %5.0327.21151.0653.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,517.563,041.2013.5 %5.0631.8359.9290.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,458.672,197.0036.5 %5.0593.8049.8991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 627,404.711,392.8894.9 %5.05,251.83286.3994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,266.0216,231.1535.8 %5.02,353.52542.4077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,315.9112,600.6846.0 %5.02,533.42510.1579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,766.251,645.0065.5 %5.0216.2885.5260.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,197.213,404.0034.5 %5.0384.25107.5972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,025.881,481.0070.5 %5.0258.34101.5260.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,684.881,635.0090.8 %5.0466.0143.7090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,845.01793.0095.3 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,227.53713.0083.1 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,717.95972.0079.4 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,068.87560.0086.2 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,869.256,317.2554.5 %5.02,494.551,214.9351.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,611.974,019.00-11.3 %0.0835.21337.6459.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,801.414,201.00-10.5 %0.0783.24361.5853.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,156.292,230.0056.8 %5.0879.04351.7460.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,214.051,023.0068.2 %5.01,368.57298.6378.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,064.991,367.0055.4 %5.0593.80176.3170.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,903.96763.0073.7 %5.0574.77206.3264.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,999.126,560.7540.4 %5.01,544.601,568.63-1.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,382.753,610.0032.9 %5.02,114.231,751.8017.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,993.593,084.28-3.0 %0.0427.24151.3864.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,904.573,441.0029.8 %5.01,145.25399.7665.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,486.291,389.0060.2 %5.0596.3752.3191.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,061.4415,300.824.7 %2.01,848.84166.2091.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,261.671,567.0052.0 %5.0669.85575.2014.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,407.505,526.4451.6 %5.0686.76732.76-6.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,114.201,564.0049.8 %5.0612.810.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,804.79576.0079.5 %5.0479.70125.3273.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,477.833,301.0026.3 %5.0650.11268.8158.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,336.343,235.9539.4 %5.01,339.041,421.49-6.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,686.412,998.0047.3 %5.01,493.99492.5967.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,584.6210,228.00-83.1 %0.0803.75128.1684.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,581.4412,455.3814.6 %5.03,465.2191.9697.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,990.901,454.1386.8 %5.0669.86323.4851.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,446.182,380.4030.9 %5.0745.93435.1041.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,746.471,877.0049.9 %5.0635.33292.4854.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,926.524,531.0034.6 %5.01,505.47707.8953.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,875.714,824.001.1 %0.5783.9680.9189.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,103.536,881.0038.0 %5.01,111.51380.0065.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก21,966.7649,776.04-126.6 %0.0738.11626.8715.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา13,568.549,360.0031.0 %5.0770.74294.9861.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,517.2115,444.0024.7 %5.01,014.59292.6071.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร43,117.2244,453.15-3.1 %0.02,137.76528.7275.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี53,620.2613,167.9575.4 %5.03,190.01395.3987.6 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม150,324.25173,511.83-15.4 %0.01,665.441,457.3012.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม669.01757.00-13.2 %0.0214.26164.3923.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,882.301.00100.0 %5.01,145.26413.6563.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,289.631,881.0042.8 %5.0669.86338.1249.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,648.3413,411.7814.3 %5.02,381.30904.6862.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,116.771,949.7452.6 %5.01,012.15382.2562.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,500.212,720.0022.3 %5.01,008.48198.8480.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม7,019.182,989.2357.4 %5.0621.37209.0166.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 121,825.4016,308.5825.3 %5.01,204.91586.0251.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 220,690.228,511.7058.9 %5.0929.51496.4046.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,700.198,355.84-24.7 %0.0359.601,147.96-219.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม64,458.9912,338.9480.9 %5.0461.36551.79-19.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม155,971.3843,009.0072.4 %5.0894.03304.0066.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ942.11ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม50,222.099,061.4082.0 %5.0370.32383.42-3.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม19,842.4323,665.00-19.3 %0.0532.64156.3670.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)45,476.6315,943.2064.9 %5.0463.31301.8234.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล50,883.762,450.0095.2 %5.0506.8965.0387.2 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง25,547.3327,860.00-9.1 %0.0622.30402.8935.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,663.3217,513.06-102.2 %0.01,179.241,587.56-34.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)262,786.06392,360.00-49.3 %0.01,481.951,467.121.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,564.232,596.5127.2 %5.0783.96701.4510.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,764.151,076.0061.1 %5.0384.6191.8476.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 768,714.8544,703.9534.9 %5.020,137.4716,322.2118.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม43,214.9317,680.3959.1 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 1,519,484 1,136,990 25.17 % 95,708 50,789 46.93 %