สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,366.491,235.0047.8 %5.0234.2147.6479.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,964.001,560.0047.4 %5.0481.4241.7891.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,102.941,673.0046.1 %5.0443.3941.4190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,227.2914,763.0039.1 %5.03,037.70362.9088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 230,698.932,447.2292.0 %5.03,309.57492.4685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,347.999,842.00-33.9 %0.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,557.787,832.58-71.9 %0.01,013.85560.0444.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,737.981,967.0047.4 %5.0747.65210.0971.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,980.171,580.0047.0 %5.0443.39122.6772.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,892.951,068.0063.1 %5.0443.39227.8248.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,052.511,872.0038.7 %5.0471.26185.9660.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,841.801,828.000.7 %0.5351.47126.9363.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,756.531,707.8464.1 %5.01,108.95399.5764.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,199.6512,596.47-36.9 %0.01,165.98123.7089.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,221.301,568.0051.3 %5.0576.50336.6941.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,474.42941.0072.9 %5.0690.6087.3987.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,705.901,154.0057.4 %5.0367.33268.9826.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,652.303,609.581.2 %0.5728.63156.7578.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,651.5132,155.72-320.3 %0.01,489.2759,047.24-3,864.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,739.411,172.0068.7 %5.0652.58409.5837.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,965.081,529.0048.4 %5.0413.5572.7682.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,722.4510,367.36-81.2 %0.01,288.220.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,899.831,168.0059.7 %5.0367.33388.64-5.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,654.531,983.0045.7 %5.0671.58190.9571.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,640.143,381.007.1 %3.5576.50127.4377.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,217.742,957.6929.9 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,178.373,803.009.0 %4.5576.5041.4192.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,937.051,548.0085.8 %5.0555.40238.1357.1 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 54,492.7262,942.00-15.5 %0.0790.73469.3840.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,673.5314,616.00-119.0 %0.01,728.411,121.0735.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,670.461,213.0054.6 %5.0272.25153.5143.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,247.6113,553.76-46.6 %0.02,021.72631.2568.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,118.853,466.0015.9 %5.0842.73274.7667.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,010.9615,712.00-74.4 %0.01,668.73648.5161.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,880.701,535.0060.4 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,563.696,904.2319.4 %5.02,215.20124.5194.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร47,941.693,634.2692.4 %5.0301.3492.2569.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,945.6510,650.4053.6 %5.01,142.27387.1866.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,041.573,563.2777.8 %5.0277.92293.17-5.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร74,547.8059,048.0020.8 %5.01,206.94406.5666.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว29,322.8216,560.0043.5 %5.0386.44289.1225.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,117.167,270.3228.1 %5.01,053.14546.2548.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,346.013,056.7029.7 %5.0766.67767.16-0.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,403.90704.0070.7 %5.0253.23337.63-33.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร66,939.2629,045.0156.6 %5.013,847.896,663.1451.9 %5.0
รวม 539,651 382,783 29.07 % 52,585 77,518 -47.41 %