สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,123.14468.0085.0 %5.0240.3751.9878.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,156.881,296.0058.9 %5.0392.7865.5483.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,862.241,308.0054.3 %5.0443.39146.3067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,688.1110,031.1914.2 %5.01,628.82352.4578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,288.681,641.0061.7 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,989.54732.0081.7 %5.0246.1733.2586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,506.79231.0093.4 %5.0164.260.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,461.84325.0090.6 %5.0127.7073.1542.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,468.07174.0095.0 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,436.74325.0090.5 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้954.7647.0095.1 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,336.552,945.2411.7 %5.0582.94349.9840.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,215.911,361.0067.7 %5.0868.180.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,860.30326.0091.6 %5.0392.81270.8531.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,393.03904.0062.2 %5.0392.78299.4223.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,724.171,998.0046.4 %5.0620.951,020.63-64.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,070.273,537.60-70.9 %0.0386.4052.2186.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,948.202,279.00-17.0 %0.0830.15472.2943.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,115.7912,475.49-3.0 %0.0887.20310.7065.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,091.94716.0076.8 %5.0544.91232.2357.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,463.05600.0082.7 %5.0563.9319.0096.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,892.16327.0088.7 %5.0335.7447.5085.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,048.482,624.0013.9 %5.0506.88148.5970.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,188.8624,802.01-103.5 %0.01,039.33685.2834.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,815.153,384.0029.7 %5.0849.17578.5531.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,238.472,245.0030.7 %5.0563.93244.6956.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,966.469,036.19-29.7 %0.01,191.432.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,300.212,872.5033.2 %5.0411.80155.3062.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,303.561,502.0054.5 %5.0544.91220.1659.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,717.312,258.3539.2 %5.0563.93421.0425.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,235.791,371.0067.6 %5.0639.99167.0073.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,018.192,038.0049.3 %5.0373.7752.7885.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,006.501,285.0057.3 %5.0530.52127.7875.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,263.1838,216.62-5.4 %0.0619.22859.08-38.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง374.60774.00-106.6 %0.0221.6463.9371.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,715.021,037.0061.8 %5.0288.63126.7256.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,775.854,913.09-30.1 %0.0678.03351.5048.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,194.761,474.0053.9 %5.0449.8344.8990.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,543.083,300.006.9 %3.0610.89262.8857.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง22,080.5614,393.7334.8 %5.01,022.89265.8674.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,278.454,185.572.2 %1.0297.68673.81-126.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง55,891.4037,360.0033.2 %5.0926.26772.5916.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,338.8212,978.8825.1 %5.0293.85472.52-60.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ28,039.0211,749.9958.1 %5.0357.02149.1558.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,844.3315,304.69-161.9 %0.0977.45911.796.7 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,958.021,255.0057.6 %5.0487.86177.1563.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,692.06394.0085.4 %5.0335.7495.3671.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,051.785,828.6765.8 %5.02,236.862,672.66-19.5 %0.0
รวม 345,928 250,631 27.55 % 27,274 14,647 46.30 %