สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,626.29974.0062.9 %5.0216.1357.1773.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,474.791,725.8261.4 %5.0425.31168.8260.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,060.571,737.9043.2 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,617.5917,571.0038.6 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,700.90591.0084.0 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,609.91404.0088.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,669.874,661.59-27.0 %0.0955.05311.4367.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,893.163,478.9128.9 %5.0691.53332.5051.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,998.011,327.0066.8 %5.0767.60380.2350.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,131.81769.0075.4 %5.0425.31343.3119.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,479.81761.0078.1 %5.0653.50330.3249.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,023.68902.8077.6 %5.0387.28194.3349.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,116.109,725.81-212.1 %0.0635.83203.2368.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,705.631,883.0049.2 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,295.228,552.2630.4 %5.0843.6684.8289.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,555.241,142.0067.9 %5.0520.39119.8877.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,274.67900.0072.5 %5.0482.360.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,911.47273.5090.6 %5.0311.21245.9621.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,420.941,924.7443.7 %5.0520.39331.7336.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,597.423,084.6032.9 %5.01,109.83209.8581.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,225.451,913.0063.4 %5.01,357.09631.5053.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,363.971,273.0062.2 %5.0501.3751.9389.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,160.794,675.55-12.4 %0.0862.6883.5790.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,663.321,195.0088.8 %5.0425.31102.2376.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,548.381,513.0057.4 %5.0577.44311.2446.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,746.782,131.0043.1 %5.0653.50148.6977.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,506.101,898.7057.9 %5.0539.4078.1385.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,286.122,677.0018.5 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,778.082,070.0080.8 %5.0463.3483.6082.0 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 37,728.1113,474.9764.3 %5.0608.10222.4963.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,661.54814.0069.4 %5.0273.1882.3769.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,190.833,330.8020.5 %5.0729.56257.5064.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,799.15823.0070.6 %5.0368.26172.3753.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,347.132,894.0033.4 %5.0824.64155.6081.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,117.111,198.0070.9 %5.0805.96286.4964.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,253.822,064.4036.6 %5.0463.34427.797.7 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม18,507.5311,487.7637.9 %5.0669.71655.022.2 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,232.072,392.0054.3 %5.0361.51245.5032.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม58,038.9768,972.01-18.8 %0.01,044.06522.5050.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,871.5610,251.0026.1 %5.0337.94165.3051.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา14,084.321,500.0089.3 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,594.9214,868.6410.4 %5.0936.80644.5931.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,842.3027,675.0013.1 %5.01,310.17300.2077.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,198.301,825.0042.9 %5.0444.32320.5727.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,544.82612.0076.0 %5.0254.16149.9741.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,049.262,798.6481.4 %5.02,678.892,853.73-6.5 %0.0
รวม 393,504 248,717 36.79 % 30,951 13,363 56.83 %