สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,756.40587.0078.7 %5.0511.07146.3971.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,131.674,296.9057.6 %5.066.7342.6636.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,991.643,745.0065.9 %5.0647.33224.7365.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,853.671,038.0073.1 %5.0701.2039.6894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,855.487,930.7050.0 %5.02,051.36390.2981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,129.76480.0084.7 %5.0203.0747.6676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,021.54267.0093.4 %5.0358.5585.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,537.97681.0080.8 %5.0162.6069.5357.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,616.71359.0090.1 %5.0166.6257.7265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,755.53702.0081.3 %5.0324.7556.0582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,498.04362.0089.7 %5.0411.5760.9585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,579.97909.0083.7 %5.0358.3045.1087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,590.361,138.0075.2 %5.0277.7031.6888.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,137.8594.0195.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,676.095,547.2852.5 %5.01,176.60891.1024.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.6089.3288.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,233.61283.0093.3 %5.0986.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,749.912,583.0045.6 %5.0820.46310.8462.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,164.201,303.9958.8 %5.0758.25482.6036.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,549.902,202.0066.4 %5.02,051.361,307.7236.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,312.102,444.67-5.7 %0.0490.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,389.762,313.0047.3 %5.01,252.671,088.1313.1 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,367.653,458.4135.6 %5.0695.35390.0943.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,214.6110,196.0022.8 %5.01,556.92576.6863.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,735.1210,089.00-30.4 %0.02,976.151,137.1561.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,420.751,600.0070.5 %5.0796.28165.8179.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,055.58836.0072.6 %5.0720.2258.1891.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,818.801,031.0063.4 %5.0568.09347.6538.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,491.192,908.5316.7 %5.0872.34180.2979.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,366.8712,746.00-73.0 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,430.864,404.9418.9 %5.01,100.56575.2447.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,484.251,983.0043.1 %5.0796.2863.6592.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,046.239,593.69-6.1 %0.02,564.77126.8695.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,543.481,082.0085.7 %5.0777.26472.9439.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,734.943,733.5121.1 %5.0948.41629.7433.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,589.742,356.0034.4 %5.0663.17246.7462.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,309.991,845.0057.2 %5.01,005.46428.9557.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,615.072,603.0028.0 %5.0993.17209.1078.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,143.911,803.0083.8 %5.0731.11260.7964.3 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี49,125.3678,412.61-59.6 %0.01,254.841,274.47-1.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,837.15766.0073.0 %5.0492.03200.5859.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,233.642,983.2029.5 %5.01,024.50487.1652.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,147.371,909.0039.3 %5.0663.17145.8278.0 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,359.223,715.8830.7 %5.01,054.87349.9066.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,526.371,927.4945.3 %5.0815.30149.0781.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,885.4712,895.007.1 %3.53,595.43223.2593.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,164.429,279.5545.9 %5.02,880.551,103.2861.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 177,664.9713,603.0082.5 %5.0895.01606.1032.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 220,016.059,940.0050.3 %5.01,657.02356.8278.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,258.225,443.00-3.5 %0.0406.09416.10-2.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี77,985.3432,407.1158.4 %5.0850.181,021.15-20.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี83,190.5924,015.0071.1 %5.0856.02596.0030.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,869.6217,993.0033.0 %5.0920.99567.1538.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี40,404.3416,264.0059.7 %5.0807.99349.5056.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,418.179,961.9945.9 %5.0596.44407.0031.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด78,088.7516,091.0079.4 %5.0825.58517.0837.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี15,556.2716,738.50-7.6 %0.01,823.441,029.1843.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,451.822,034.0041.1 %5.0720.22372.3548.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,046.591,445.0064.3 %5.0568.09167.5870.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี42,666.7619,258.0054.9 %5.06,905.767,952.49-15.2 %0.0
รวม 808,798 408,618 49.48 % 64,241 29,633 53.87 %