สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,049.07743.0081.7 %5.0457.63196.9157.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,328.697,651.418.1 %4.066.05121.07-83.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,613.324,300.32-19.0 %0.0799.92140.7082.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,593.551,545.0040.4 %5.0609.7855.7890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,580.366,012.6061.4 %5.02,435.31885.4963.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,524.361,028.1077.3 %5.0326.3561.5881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,316.29514.0084.5 %5.0257.6760.3576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,517.50411.0088.3 %5.0193.4362.7067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,888.54633.0083.7 %5.0454.98114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,503.82294.0091.6 %5.0445.69104.5076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,208.581,043.0075.2 %5.0483.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,287.221,666.0061.1 %5.0574.7147.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,417.57340.0092.3 %5.0353.5651.3085.5 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,749.294,793.5016.6 %5.0818.70390.4552.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,252.667,475.75-75.8 %0.01,160.20578.3950.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,786.801,627.0041.6 %5.0553.24306.7244.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน1,870.14908.0051.4 %5.0522.69166.8368.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,960.271,354.7054.2 %5.0590.7775.1387.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,727.761,594.0066.3 %5.01,028.11536.7747.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,169.60781.0075.4 %5.0685.82291.4957.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,170.353,130.4072.0 %5.0895.00265.7670.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,658.834,465.9071.5 %5.05,292.17781.1485.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,309.491,691.4026.8 %5.0513.82280.2045.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,633.893,912.7215.6 %5.01,045.48472.1554.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,248.651,657.5049.0 %5.0799.9394.2588.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,679.339,132.0028.0 %5.01,237.29407.4567.1 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน78,295.9860,119.9623.2 %5.0469.72619.91-32.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,557.888,137.0535.2 %5.04,254.883,222.4024.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,347.927,794.36-132.8 %0.0818.9466.8291.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,874.491,230.0034.4 %5.057.3381.68-42.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,874.49497.0073.5 %5.072.5769.823.8 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,996.744,497.0010.0 %5.089.9469.8222.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,365.07465.0086.2 %5.0761.9060.2792.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,893.45628.0078.3 %5.0571.74401.4729.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,444.853,116.109.5 %4.5837.9751.6993.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,598.122,239.0037.8 %5.01,584.78907.4242.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,095.944,498.0050.5 %5.01,693.68813.9751.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,911.581,341.6877.3 %5.0819.1749.7193.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,234.578,085.41-29.7 %0.01,427.4693.3493.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,811.6313,521.002.1 %1.02,042.591,163.7543.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,640.422,296.0078.4 %5.0666.82378.3043.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,703.642,681.9027.6 %5.0895.03722.1219.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,002.651,712.0043.0 %5.0704.84348.5450.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,583.76197.0094.5 %5.0799.94461.2742.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,097.624,903.0030.9 %5.0686.050.9599.9 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,183.571,936.0082.7 %5.0821.80360.7056.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 55,619.7935,278.8736.6 %5.01,000.061,018.54-1.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,862.60720.0074.8 %5.0514.7096.1681.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,659.084,837.3554.6 %5.0933.03204.3578.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,389.561,005.6070.3 %5.0590.7618.7896.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,445.554,621.6545.3 %5.01,522.53991.9134.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,189.931,690.0047.0 %5.0685.82181.9573.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,434.292,808.4118.2 %5.0705.071.9599.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,531.89120,080.00-116.2 %0.03,074.171,121.4463.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 126,029.248,057.5369.0 %5.01,325.09629.8552.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 214,816.0711,998.1819.0 %5.01,636.25461.9371.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,070.305,602.3374.6 %5.0291.7251.1682.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,482.082,067.4016.7 %5.0357.22237.5033.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์636,124.1355,441.4591.3 %5.04,404.8846.6698.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน59,139.773,460.0094.1 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี42,932.3112,803.8670.2 %5.0821.30180.5178.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,378.9113,807.0062.0 %5.0951.51657.7330.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,878.1419,439.00-63.7 %0.01,660.101,075.5835.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,086.493,066.0062.1 %5.0893.76809.449.4 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,438.37870.0064.3 %5.0476.67147.7569.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,636.5711,178.0028.5 %5.04,187.973,445.3817.7 %5.0
รวม 1,352,705 517,433 61.75 % 69,585 28,739 58.70 %