สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,286.46542.0076.3 %5.0376.72188.7349.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,037.9623,286.4025.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,454.433,432.9053.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,082.783,007.502.4 %1.0547.87196.6464.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,923.341,195.0059.1 %5.0623.9340.1493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,317.0312,528.00-21.4 %0.01,726.86493.3771.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,647.41618.0086.7 %5.0228.4667.8970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว375.70381.00-1.4 %0.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,738.75262.0093.0 %5.0256.1422.9191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,137.27382.0090.8 %5.0210.2954.9273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,169.09599.1085.6 %5.0356.4343.2687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,207.76350.0091.7 %5.0209.2074.2264.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง6,165.37573.0090.7 %5.0321.5036.8988.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,086.083,626.0011.3 %5.0833.14650.4021.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,434.065,738.0060.2 %5.0871.14185.7078.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,141.301,532.3163.0 %5.0871.14754.3013.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,467.781,038.0070.1 %5.0604.95320.3247.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,716.411,127.0058.5 %5.0547.9064.5088.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,613.032,197.0039.2 %5.0833.14293.9164.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,070.123,751.007.8 %3.5926.95254.1872.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,336.542,063.4052.4 %5.01,137.36639.9043.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,932.541,130.0061.5 %5.0547.90188.5065.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,410.4811,685.89-165.0 %0.01,061.30717.7532.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,287.141,838.0044.1 %5.0700.00133.9880.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,625.25682.0058.0 %5.059.8935.1741.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,307.951,083.0067.3 %5.0719.0141.7194.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,616.32601.0077.0 %5.0509.84342.0932.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,321.292,213.6033.4 %5.0662.00257.7761.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,260.7742,594.26-68.6 %0.09,390.311,354.4785.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,986.143,322.0016.7 %5.01,080.321,132.07-4.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,273.761,881.0056.0 %5.0700.00252.2464.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,714.695,055.42-36.1 %0.0665.82152.5777.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,453.701,322.0087.4 %5.0642.95878.75-36.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,262.992,530.1422.5 %5.0776.09447.5942.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,325.792,936.0059.9 %5.0719.01258.5464.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,746.642,318.0038.1 %5.0700.03264.8362.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,782.572,448.0012.0 %5.0418.2986.6379.3 %5.0
สพ.พังงา10,575.441,640.0084.5 %5.0700.03301.7056.9 %5.0
รจจ.พังงา 74,612.05100,215.00-34.3 %0.0799.11739.467.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,631.71662.0074.8 %5.0414.76108.9273.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,673.902,932.0074.9 %5.01,004.25409.8959.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,088.311,032.0074.8 %5.0642.98129.2079.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,785.844,241.80-12.0 %0.0741.76348.8653.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,182.901,278.0059.8 %5.0738.03239.5167.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,851.6311,102.4613.6 %5.02,563.56484.8381.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง23,427.147,830.8466.6 %5.01,588.17267.2883.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23,609.687,866.9066.7 %5.01,591.63442.1672.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,071.543,817.3552.7 %5.0332.87469.91-41.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,982.8042,635.0014.7 %5.01,017.27134.6186.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา17,766.5916,171.829.0 %4.5548.25795.00-45.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,583.079,537.0061.2 %5.0653.03258.0760.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า34,902.6913,056.0062.6 %5.0669.29234.3665.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,818.2315,827.68-14.5 %0.01,573.161,388.4011.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,382.111,458.0056.9 %5.0632.12681.20-7.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,332.38684.0070.7 %5.0395.77239.8239.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,666.948,496.0042.1 %5.03,880.233,458.4610.9 %5.0
รวม 551,662 402,354 27.07 % 51,778 22,059 57.40 %