สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต3,119.17700.0077.6 %5.0344.52323.486.1 %3.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11430.75-367.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,895.563,772.6080.0 %5.063.330.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,669.3114,192.00-286.8 %0.0572.7184.5085.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,266.921,203.0063.2 %5.0458.6290.3480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,820.7216,421.7041.0 %5.03,101.84702.9977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,121.943,000.0075.3 %5.0401.5748.4587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,875.711,973.0059.5 %5.0382.5555.2685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,293.081,284.0070.1 %5.0367.3917.1095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,518.441,085.0076.0 %5.0390.2695.0075.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,336.344,263.0032.7 %5.0591.7392.5084.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0960.7434.2096.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,374.585,840.00-33.5 %0.0781.89605.1522.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,478.541,689.0073.9 %5.01,124.16274.0675.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,017.051,779.0055.7 %5.0838.94402.5752.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,348.742,436.0027.3 %5.0439.60291.2533.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,928.611,322.0054.9 %5.0325.50207.6036.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,181.212,323.0027.0 %5.0496.65527.00-6.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,647.152,006.00-21.8 %0.0331.59173.8347.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,819.421,929.0049.5 %5.0743.86375.4649.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,057.082,279.0025.5 %5.0439.60331.5524.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,387.1920,148.00-215.4 %0.01,409.4244.4596.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,325.863,462.0020.0 %5.0743.86401.9246.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,900.173,105.0020.4 %5.0724.84457.5136.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,067.9114,756.6526.5 %5.0242.8584.9265.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,689.33324.0080.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,197.081,543.0051.7 %5.0515.6660.5188.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,832.05363.9087.2 %5.0363.54250.4131.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,953.693,297.0016.6 %5.0724.84217.1970.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,516.0125,558.00-363.3 %0.01,200.241,054.5012.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,062.33554.0089.1 %5.01,276.30390.5569.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,164.701,154.0072.3 %5.0819.92247.0069.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,059.0511,673.90-130.8 %0.01,124.18126.5488.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,896.891,596.0044.9 %5.0382.55200.3247.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,787.713,966.76-4.7 %0.0610.74665.00-8.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,880.771,351.0065.2 %5.0705.82132.5381.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,249.421,773.5045.4 %5.0496.65161.0067.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,439.573,820.00-11.1 %0.0591.73118.8779.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,219.293,805.0062.8 %5.0347.56177.3249.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 67,355.3736,636.2045.6 %5.0890.60753.3015.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,546.06997.0060.8 %5.0268.46210.3621.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,570.072,835.0020.6 %5.0629.76220.0365.1 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,336.867,044.12-32.0 %0.0895.98366.4759.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,907.681,640.0058.0 %5.0800.90156.4680.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,877.961,424.0050.5 %5.0258.27696.47-169.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,034.543,536.00-16.5 %0.0420.58203.3051.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,400.0711,416.0074.9 %5.0639.83430.4032.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,913.692,956.47-1.5 %0.0271.86122.0055.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง34,944.0121,540.0038.4 %5.0302.87380.00-25.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,870.3131,223.6027.2 %5.0640.16287.5055.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต138,996.1445,979.0066.9 %5.0315.17423.04-34.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต19,064.4415,998.0016.1 %5.0355.6856.5284.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,949.7115,120.00-16.8 %0.0967.361,040.79-7.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,486.014,178.00-19.9 %0.0477.63271.4243.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,502.59584.0076.7 %5.0249.44120.6051.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,708.4511,160.0069.6 %5.01,994.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 643,863 386,016 40.05 % 33,914 15,693 53.73 %