สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,540.27106.0097.7 %5.0178.8990.2549.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,529.8610,410.00-129.8 %0.01,706.75237.7086.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,933.9052,709.2114.9 %5.0263.55373.07-41.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,295.1114,443.2025.1 %5.085.8067.2021.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,595.972,436.6063.1 %5.070.7184.60-19.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,274.4713,590.00-217.9 %0.01,302.96286.9078.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,838.202,199.0842.7 %5.0766.9355.0092.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,137.8068.1097.8 %5.0844.6636.2595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,464.544,102.4069.5 %5.04,634.88101.7097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,947.6416,111.8019.2 %5.02,940.25953.0467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,381.386,178.2057.0 %5.01,742.24166.7590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,338.931,730.0060.1 %5.0197.51119.8039.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.9357.0783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,434.47351.0089.8 %5.0261.0255.1078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,626.35311.0091.4 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,370.42765.0085.8 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,451.30372.0091.6 %5.0342.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,896.16814.0079.1 %5.0461.3347.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,702.86428.0092.5 %5.0337.3163.2281.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,645.47721.0087.2 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,776.28457.0087.9 %5.0316.7953.5183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,619.04289.0094.9 %5.0310.2560.4280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,227.56268.0091.7 %5.0319.887.5997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,640.32467.0091.7 %5.0243.0348.4280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,592.12500.0086.1 %5.0234.7157.7875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,561.65243.0095.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,135.65685.0083.4 %5.0433.2630.4093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,755.03589.0084.3 %5.0386.6676.1280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,629.51157.0097.2 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,879.817,418.0031.8 %5.0692.26142.5079.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,969.422,325.0070.8 %5.0601.28200.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,055.459,193.26-81.8 %0.01,991.651,172.3041.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,426.669,425.4468.0 %5.09,804.97670.7093.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,701.881.00100.0 %5.0381.87123.5067.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,524.801,839.0027.2 %5.0476.18188.1060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,997.491,052.0064.9 %5.0627.75400.9036.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,352.341,930.0042.4 %5.0521.66247.0052.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,974.152,169.0027.1 %5.0386.95281.2027.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,321.265,441.10-25.9 %0.01,301.01451.2165.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,294.002,011.4038.9 %5.08,016.96161.1098.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,168.301,192.0062.4 %5.0897.36251.7571.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,964.51971.0067.2 %5.0891.60372.4058.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,853.292,923.3224.1 %5.01,072.82911.0515.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,228.163,802.5010.1 %5.01,874.58668.8064.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,590.624,969.80-8.3 %0.01,962.551,303.2233.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี41,632.783,474.0091.7 %5.01,779.892,795.95-57.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,132.984,119.32-31.5 %0.0616.96334.4045.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,714.551,788.0062.1 %5.01,643.301,329.4219.1 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,008.053,520.0029.7 %5.01,374.03393.6271.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,342.502,431.4727.3 %5.01,438.432,826.53-96.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,773.7722,341.00-286.9 %0.01,624.29425.6073.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี267,678.63284,968.66-6.5 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,143.328,326.88-2.3 %0.02,633.27271.7089.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,332.571,958.0041.2 %5.01,038.15374.3063.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,850.605,213.40-35.4 %0.01,417.71758.4446.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,783.439,528.8411.6 %5.04,319.16241.4294.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,307.366,494.1721.8 %5.03,368.963,029.3010.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,777.834,541.0033.0 %5.0110.5650.5154.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,331.18494.0062.9 %5.076.8130.4660.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,793.58753.0058.0 %5.089.6185.734.3 %2.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,931.47941.0067.9 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,396.071,095.0067.8 %5.0977.7347.5095.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,025.151,229.0059.4 %5.0806.59282.1565.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,498.903,078.0012.0 %5.0663.17428.4535.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,276.2945,547.00-391.0 %0.02,502.382,210.9011.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,608.531,195.0086.1 %5.01,320.03616.6853.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,643.702,614.0028.3 %5.0901.69379.0558.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,664.6711,623.70-51.7 %0.02,023.6371.5496.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,358.7912,549.996.1 %3.02,377.414,569.50-92.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,616.311,995.0082.8 %5.01,434.131,940.85-35.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,504.494,270.00-21.8 %0.01,091.85436.0560.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,932.102,319.0041.0 %5.01,205.94310.6574.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,448.763,534.0020.6 %5.01,320.06840.7536.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,605.143,648.7520.8 %5.0920.72266.0071.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,931.8125,038.003.4 %1.5857.59364.5257.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,481.8611,640.00-37.2 %0.0589.47264.7555.1 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี73,063.8262,958.0413.8 %5.01,515.461,304.0613.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,452.4513,800.00-2.6 %0.02,429.03625.2574.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,153.044,245.0040.7 %5.0787.59237.5969.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,585.885,139.008.0 %4.01,810.13456.0074.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี28,562.2115,782.0144.7 %5.0833.92247.2770.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,185.572,634.0037.1 %5.0958.73267.6772.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,320.748,213.04-147.3 %0.01,624.30366.5177.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,890.286,400.00-64.5 %0.0958.74931.502.8 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,600.432,641.2026.6 %5.0623.96262.5257.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,737.088,703.6683.8 %5.05,118.79639.8087.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 122,789.187,754.5566.0 %5.01,143.44286.9074.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 238,845.899,909.0674.5 %5.02,164.57430.7480.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 327,958.1116,005.0442.8 %5.01,704.04269.1684.2 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,519.009,803.0814.9 %5.0224.10382.00-70.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,286.833,478.4318.9 %5.0303.96298.301.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี202,201.3458,309.0071.2 %5.01,254.25706.4043.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ10,974.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี114,782.436,789.7494.1 %5.01,111.22220.4080.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี16,835.4823,438.00-39.2 %0.0989.401,140.91-15.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี34,741.911,709.0095.1 %5.0816.4066.5091.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,512.5619,605.0056.9 %5.01,009.18141.2286.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,660.3714,196.0067.5 %5.01,000.42418.4558.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี55,915.0923,025.8958.8 %5.020,840.982,419.9488.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,523.0820,479.0019.8 %5.01,140.00312.3972.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,873.391.00100.0 %5.01,266.290.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,474.163,271.505.8 %2.5706.52726.75-2.9 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,907.058,688.00-77.1 %0.01,541.313,903.02-153.2 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,362.85971.0058.9 %5.0609.3727.6995.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,521.75545.0078.4 %5.0695.86136.7280.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,369.9018,879.0019.2 %5.07,438.684,867.5134.6 %5.0
รวม 1,701,804 1,057,808 37.84 % 156,251 59,703 61.79 %