สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,528.65604.0076.1 %5.0347.66134.2061.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง123,393.9211,662.2090.5 %5.0835.52143.9482.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,985.441,438.0051.8 %5.0537.8290.8283.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,804.181,315.4053.1 %5.0537.8252.2490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,290.1010,290.0022.6 %5.01,925.98673.8565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,975.01550.0086.2 %5.0260.7892.4164.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,711.42248.0093.3 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,647.79288.0092.1 %5.0321.1453.2083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,580.21221.0093.8 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง10,939.729,163.6716.2 %5.01,127.31193.6682.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,850.194,580.29-19.0 %0.0956.17480.3349.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,579.89460.0082.2 %5.0439.65164.3562.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,833.172,116.0044.8 %5.0689.96283.5958.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,957.55931.9068.5 %5.0613.92273.9155.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,034.00979.2067.7 %5.0556.8462.4988.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,086.401,014.0067.1 %5.0575.85428.4425.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,320.962,018.0013.1 %5.0421.37175.9158.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,905.171,048.0073.2 %5.0918.17399.0056.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,222.76309.9090.4 %5.0632.91168.6973.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,196.685,867.8751.9 %5.01,013.22165.8183.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง53,921.8052,607.092.4 %1.0368.73678.50-84.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง2,986.271,052.0064.8 %5.0472.59256.6445.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,262.532,793.5034.5 %5.066.6672.19-8.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,912.651,173.1059.7 %5.0594.8770.0788.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,955.971,164.0060.6 %5.0480.77246.5548.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,374.162,235.0033.8 %5.0613.88287.8553.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,100.5024,302.31-242.3 %0.01,228.611,125.698.4 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,013.614,501.80-12.2 %0.0937.15394.8657.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,990.071,296.0056.7 %5.0537.82185.8365.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,605.445,615.01-55.7 %0.0785.03193.3175.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,099.241,410.8054.5 %5.0575.85535.807.0 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,875.334,297.79-49.5 %0.0556.83458.3317.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,957.622,010.1032.0 %5.0461.66178.4061.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,239.821,614.0061.9 %5.0651.91531.5718.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,822.991,160.1058.9 %5.0423.7245.3189.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง42,723.182,038.0095.2 %5.013,925.08242.8898.3 %5.0
รจจ.ระนอง 1,016,662.4021,004.9397.9 %5.09,560.31289.7597.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,573.99567.7077.9 %5.0366.6782.9577.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,331.753,857.0047.4 %5.01,336.49306.1977.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,057.841,074.0064.9 %5.0651.93120.2181.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,919.204,067.05-39.3 %0.0575.85308.4446.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,155.931,980.3037.3 %5.0470.12347.9926.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,357.902,336.0030.4 %5.0575.85221.3561.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง17,445.9110,541.0139.6 %5.02,698.66398.5585.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,987.813,187.0020.1 %5.0288.55334.54-15.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,353.0020,591.9934.3 %5.0845.13337.6360.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง10,219.107,227.8129.3 %5.0494.61526.45-6.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,470.247,448.0028.9 %5.0587.84343.0641.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,782.0314,527.89-65.4 %0.01,453.85628.3356.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,506.561,798.0048.7 %5.0746.99609.9018.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,729.831,350.0050.5 %5.0423.72201.0552.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,283.392,158.0786.7 %5.03,091.435,792.40-87.4 %0.0
รวม 1,502,521 268,093 82.16 % 60,138 20,485 65.94 %