สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,791.81729.0073.9 %5.0543.46146.5573.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,685.208,609.5951.3 %5.071.76135.12-88.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,259.292,999.008.0 %4.0733.64165.1877.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,971.941,501.0049.5 %5.0619.5280.8686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,377.705,033.0074.0 %5.01,893.59692.3063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,382.301,061.0075.8 %5.0314.8547.5084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,779.97295.0092.2 %5.0297.5019.2193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,781.83199.0094.7 %5.0257.7525.6590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,398.82706.0091.6 %5.0492.7859.0388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,471.14283.0091.8 %5.0387.4533.5891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,708.36118.0096.8 %5.0478.9810.1497.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,460.20412.0088.1 %5.0305.4178.1674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,846.99527.0086.3 %5.0322.0952.0683.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,635.586,624.00-82.2 %0.0752.88165.5578.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,686.254,978.5153.4 %5.01,094.92614.2043.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,820.981,825.00-0.2 %0.01,018.86575.4443.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,854.30645.0077.4 %5.0657.55146.2777.8 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1426,239.696,922.4373.6 %5.09,445.673,201.5066.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,958.271,876.0036.6 %5.0657.55182.4072.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,811.142,137.0055.6 %5.01,270.151,270.150.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,824.522,118.40-16.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,088.732,499.0038.9 %5.01,132.98694.9538.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,994.932,726.0031.8 %5.0777.02492.1936.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,842.758,292.94-71.2 %0.01,266.06512.9759.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร60,068.1249,858.0017.0 %5.0586.58517.5011.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,277.901,942.0040.8 %5.0790.6696.4887.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,416.074,900.00-11.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7067.58-6.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,074.78804.0073.9 %5.0752.630.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,799.45357.0087.2 %5.0638.56355.9044.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,166.413,570.00-12.7 %0.0828.70104.7687.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร32,323.2435,234.17-9.0 %0.03,167.691,171.1063.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,098.642,341.3061.6 %5.01,418.229,698.27-583.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,213.291,684.0047.6 %5.0809.68133.0283.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,732.0910,929.50-62.3 %0.01,418.1963.4295.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,392.971,871.00-34.3 %0.0752.63523.6930.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,393.262,671.5021.3 %5.0790.69415.1847.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,210.631,773.0044.8 %5.0809.68170.6178.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,393.931,729.0049.1 %5.0460.37255.2044.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,381.172,366.0030.0 %5.0619.5240.1493.5 %5.0
สพ.ชุมพร10,679.902,446.0077.1 %5.0752.63233.6569.0 %5.0
รจจ.ชุมพร 44,006.2329,414.0033.2 %5.0895.21208.3176.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,599.81614.0076.4 %5.0467.3941.7191.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,130.653,983.00-27.2 %0.0511.71180.9464.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,882.961,021.0064.6 %5.0657.58109.2583.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,101.765,417.00-32.1 %0.01,000.83318.2568.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,849.111,418.0050.2 %5.0657.58257.5360.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,299.4442.8499.2 %5.01,196.30226.8481.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,134.771,796.0074.8 %5.0783.2247.0094.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 140,801.488,744.0078.6 %5.01,975.66451.9677.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 29,920.828,232.8117.0 %5.01,386.62205.2085.2 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,673.0013,883.1076.7 %5.0475.73620.81-30.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร153,884.4837,658.0075.5 %5.01,044.09507.3051.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร17,365.7214,439.0416.9 %5.0713.89141.5480.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,456.1017,200.0059.5 %5.0814.28130.6384.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,479.5619,551.00-5.8 %0.02,623.31390.0085.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,876.452,272.0053.4 %5.0790.66498.3437.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,450.45459.0081.3 %5.0486.43121.0875.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,139.608,416.0065.1 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 745,347 362,154 51.41 % 60,087 31,550 47.49 %