สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ654.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ223.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,999.055,796.00-44.9 %0.0833.64231.1172.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,357.422,017.0039.9 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,186.159,240.009.3 %4.52,993.69583.5780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,427.551,869.0057.8 %5.0264.9485.1967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,289.57629.0088.1 %5.0486.3691.6381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,652.01519.0085.8 %5.0311.4940.7086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,907.24551.0085.9 %5.0312.8551.2283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,299.12526.0087.8 %5.0255.1143.1683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,845.33564.0085.3 %5.0137.190.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,955.40452.0088.6 %5.0400.4043.3289.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,766.28257.0093.2 %5.0299.1239.5086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,119.20401.0096.4 %5.0275.715.9597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,366.20486.0088.9 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,171.8853.0098.7 %5.0403.998.7997.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,159.615,299.00-67.7 %0.0605.45482.3220.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,103.561,235.0069.9 %5.01,042.84449.0456.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,727.022,645.3229.0 %5.01,274.70469.5163.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,851.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ330.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,388.3022,069.0031.9 %5.012,104.353,128.1574.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,116.591,835.0055.4 %5.0928.75165.4082.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,308.321,336.3042.1 %5.0544.1537.3093.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,132.2810,157.1828.1 %5.01,309.04707.5445.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,589.6715,560.00-34.3 %0.03,943.812,985.8524.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,375.64695.0070.7 %5.0434.3247.4189.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,973.54713.0076.0 %5.0586.43290.3850.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,521.904,187.61-18.9 %0.0852.68437.8348.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,205.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,586.433,034.0033.8 %5.01,328.08259.8180.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี14,583.456,536.0055.2 %5.01,822.4990.4295.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,537.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ370.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,577.502,043.0042.9 %5.0833.66325.9160.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,428.383,828.00-11.7 %0.0776.62105.3086.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,359.453,499.0034.7 %5.01,042.84438.9157.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,252.274,249.3219.1 %5.0719.5750.8692.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,936.272,074.1681.0 %5.0757.60317.1858.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี18,252.0816,948.007.1 %3.51,829.51495.4872.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 72,474.9853,927.0025.6 %5.01,132.70720.6636.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,822.181,016.0064.0 %5.0529.41267.4849.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,469.751,608.5953.6 %5.0738.58467.4936.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,975.751,146.0061.5 %5.0681.54433.7336.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,588.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,443.446,216.80-39.9 %0.01,501.59903.0039.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,038.815,587.23-38.3 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 118,070.4718,224.10-0.9 %0.01,243.74657.0347.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 228,845.8813,256.0054.0 %5.03,229.79521.2483.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,620.996,613.16-308.0 %0.0441.95609.06-37.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี122,387.0596,200.0021.4 %5.02,036.451,499.2726.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,435.606,916.0048.5 %5.0577.79182.9068.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ8,091.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ686.71ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง48,139.6221,858.0054.6 %5.0763.88915.97-19.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ14,224.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ313.83ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,857.371,540.0946.1 %5.01,186.3957.2895.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ20,742.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,530.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,547.132,747.0022.6 %5.0871.6983.3790.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,068.741,135.8763.0 %5.0624.49223.3264.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,295.1632,794.14-47.1 %0.03,637.0910,599.87-191.4 %0.0
รวม 575,208 402,090 0.00 % 59,051 30,655 0.00 %