สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,090.452,918.505.6 %2.51,488.45574.0161.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 660,088.475,189.0091.4 %5.0225.59360.05-59.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,513.93116.1096.7 %5.0585.51243.8158.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา58,584.8723,567.0059.8 %5.0204.29356.90-74.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา22,477.716,546.2070.9 %5.087.84307.20-249.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,419.5910,878.00-100.7 %0.01,384.20148.5989.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,935.381,924.5434.4 %5.0737.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1226,938.8642,660.60-58.4 %0.08,271.78283.1096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 114,595.2420,987.60-43.8 %0.03,458.301,076.6268.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43802.7584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,121.491,571.0061.9 %5.0420.46169.1059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5340.8590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1348.2383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,306.68839.0080.5 %5.0525.2684,563.30-15,999.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,634.92561.0084.6 %5.0451.5161.1686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,379.80355.0089.5 %5.0388.7463.1283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,776.16388.0089.7 %5.0278.9061.7577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,531.00361.0089.8 %5.0246.3851.3079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,840.78431.0088.8 %5.0338.3720.0994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,771.24408.0089.2 %5.0460.0144.7490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,826.80523.0086.3 %5.0283.0222.9391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,450.90608.0082.4 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,438.84530.0084.6 %5.0313.59104.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,391.50345.0089.8 %5.0223.3857.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,682.89237.0093.6 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,542.16400.0088.7 %5.0194.4941.8078.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,259.2213,155.29-59.3 %0.01,638.121,805.68-10.2 %0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,250.8619,909.00-77.0 %0.02,171.17250.8088.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,404.1255,900.13-655.0 %0.02,058.45311.2484.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,910.9016,241.83-82.3 %0.01,422.85149.5089.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,680.877,417.43-341.3 %0.0844.59155.7581.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,309.448,782.72-20.2 %0.02,012.611,451.6027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,828.9312,781.00-87.2 %0.02,026.681,456.6328.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,381.941,300.3075.8 %5.01,270.11215.7483.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา3,713.134,427.30-19.2 %0.0729.40765.88-5.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,619.003,744.4733.4 %5.01,545.11361.5076.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,771.743,295.8030.9 %5.0889.92411.7553.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1623,648.0456,504.40-138.9 %0.07,845.684,734.8039.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,480.091,291.0062.9 %5.01,291.5261.2995.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,372.782,640.0021.7 %5.0813.70462.6543.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,026.782,292.0043.1 %5.01,175.001,135.253.4 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,655.492,834.5039.1 %5.01,602.15639.3560.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,717.773,780.4019.9 %5.01,823.96595.8967.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา11,259.2710,176.409.6 %4.51,598.43196.0587.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,309.443,696.8414.2 %5.01,963.86710.7863.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,274.542,710.00-19.1 %0.0572.41432.9424.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,223.452,973.8143.1 %5.01,669.441,607.563.7 %1.5
ส.ป.ก. สงขลา3,687.872,236.8639.3 %5.01,042.47317.1569.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,074.911,439.4053.2 %5.01,178.382,927.96-148.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,049.0923,105.93-35.5 %0.02,721.55675.4575.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 10,622.289,637.599.3 %4.54,101.672,298.6544.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,975.799,294.00-55.5 %0.02,125.10399.0081.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,780.652,238.0040.8 %5.01,098.96384.5765.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,305.553,571.00-8.0 %0.01,044.84697.0233.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,702.4211,240.0011.5 %5.04,783.101,145.6176.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,216.049,749.0013.1 %5.03,912.302,386.0039.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,469.9622,577.5039.7 %5.0492.19280.8342.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.060.8541.9231.1 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,351.20625.0053.7 %5.068.2881.32-19.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,755.401,339.0064.3 %5.0927.7749.2694.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,858.941,070.0062.6 %5.0699.62344.0050.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,600.512,987.8917.0 %5.0832.74717.6313.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,890.46625.3090.9 %5.02,182.877,744.28-254.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,003.951,644.2358.9 %5.0585.87107.1881.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,775.0511,347.89-16.1 %0.03,114.66147.8795.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,224.7513,506.0039.2 %5.02,649.421,090.6558.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,458.641,939.0043.9 %5.0965.83218.6477.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,841.982,436.9036.6 %5.01,117.98230.8579.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,436.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ220.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,423.292,473.0044.1 %5.01,213.03559.5553.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,472.1612,552.00-180.7 %0.01,022.870.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา56,613.9223,006.0159.4 %5.0725.72616.1715.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา47,179.5419,398.0058.9 %5.0789.85368.5553.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา83,229.8465,219.0021.6 %5.01,400.55465.4766.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 49,575.56180,987.48-265.1 %0.01,019.04232.3277.2 %5.0
ทสญ.สงขลา 35,690.6417,573.1750.8 %5.0826.49335.3859.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา65,527.2278,524.00-19.8 %0.01,318.87577.2856.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,945.2611,952.3614.3 %5.01,938.65843.4056.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,566.251,059.0058.7 %5.0585.53235.3259.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,431.431,863.4545.7 %5.0946.81371.0060.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา26,922.6217,206.0036.1 %5.01,739.58290.7083.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,796.601,230.0067.6 %5.011,808.11469.3096.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบ6,134.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ638.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,444.322,916.6934.4 %5.01,270.08331.5573.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,287.194,009.746.5 %3.0922.98738.4020.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,795.687,925.29-65.3 %0.01,003.88876.3012.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,797.068,965.00-86.9 %0.01,003.88291.5071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)15,698.2214,738.846.1 %3.064,790.47410.9599.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 135,837.937,539.5079.0 %5.01,008.03411.3559.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 235,162.059,464.5173.1 %5.01,226.32289.7576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3100,694.679,400.5290.7 %5.01,689.571,078.0536.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,586.1010,032.0013.4 %5.0460.55351.6423.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา15,238.539,264.0839.2 %5.0310.26163.8547.2 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,675.6810,869.2834.8 %5.0421.0639.7290.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่37,469.0140,492.46-8.1 %0.0944.031,117.35-18.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,660.5817,436.0043.1 %5.0877.72690.2621.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา101,661.7517,464.0182.8 %5.0918.79835.059.1 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,542.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ525.23ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร74,173.6232,019.9956.8 %5.0968.10639.2534.0 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา25,123.9123,704.005.7 %2.5918.43179.9080.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ17,508.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ486.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,718.859,084.0068.4 %5.0767.32221.6371.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,750.281,551.5543.6 %5.01,299.7042.5096.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,837.9228,908.44-71.7 %0.02,312.112,294.250.8 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา8,039.1310,971.00-36.5 %0.02,280.341,769.7722.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา39,191.6028,311.0127.8 %5.0997.25478.0752.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,667.291,330.0063.7 %5.01,191.75404.8866.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,175.013,076.2026.3 %5.0664.14487.7726.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,163.245,230.00-1.3 %0.01,793.70209.0088.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,854.285,231.84-35.7 %0.01,420.26210.8585.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,730.691,756.0035.7 %5.0405.430.00100.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,657.52713.0073.2 %5.0623.56288.8053.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 943,245.7834,644.0019.9 %5.07,406.246,521.0012.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา23,622.1816,272.5731.1 %5.03,239.735,635.15-73.9 %0.0
รวม 1,658,417 1,297,175 21.78 % 227,553 162,261 28.69 %