สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,816.23896.0050.7 %5.0392.65153.9060.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,106.0912,530.5058.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,743.453,563.37-29.9 %0.0506.75204.2559.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,151.21979.5568.9 %5.0433.03101.9476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,821.006,072.6122.4 %5.01,818.85446.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,883.4351.0098.7 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,398.73538.0084.2 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,796.58434.0088.6 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,226.34430.0089.8 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,495.11545.0084.4 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,460.93473.0086.3 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,220.667,526.1432.9 %5.0840.74169.1079.9 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,187.864,179.000.2 %0.5510.07200.4560.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,531.322,589.0026.7 %5.0715.93283.1060.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,547.101,327.2947.9 %5.0411.67265.0535.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,694.602,118.0054.9 %5.01,305.421,018.3022.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,900.581,498.0048.4 %5.0563.80135.3076.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,053.621,101.0063.9 %5.0525.77386.0026.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,388.461,492.0037.5 %5.0392.65197.6049.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,221.563,676.5712.9 %5.0933.24116.8587.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,153.771,887.0054.6 %5.0982.15632.7035.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,979.581,181.0060.4 %5.0601.83290.7051.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,339.069,076.00-109.2 %0.0979.28347.7064.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,374.071,870.0044.6 %5.0658.88119.7081.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,130.67513.0075.9 %5.045.0421.8551.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,188.41768.0075.9 %5.0601.83125.0279.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,815.82892.5068.3 %5.0525.77172.9567.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,730.853,600.603.5 %1.5715.93222.4568.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,401.9210,655.79-97.3 %0.01,248.371,227.351.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,101.792,076.0049.4 %5.01,058.21170.8583.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,239.821,254.0061.3 %5.0620.85449.2227.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,183.828,750.25-21.8 %0.01,153.29104.5090.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,470.851,357.0087.0 %5.0582.81230.5760.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,403.892,236.0034.3 %5.0772.97539.6030.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,849.001,342.0052.9 %5.0544.78497.848.6 %4.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,066.621,203.0060.8 %5.0624.05405.1335.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,940.831,565.0060.3 %5.0487.7360.1787.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,779.336,791.0037.0 %5.0341.20314.587.8 %3.5
รจจ.สตูล 32,264.1035,298.00-9.4 %0.0634.37284.5655.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,387.98467.0080.4 %5.0354.62212.8040.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,069.971,615.0047.4 %5.0620.85292.6052.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,825.051,377.0051.3 %5.0430.69181.4557.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,269.874,071.944.6 %2.0677.89252.7062.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,299.922,229.0048.2 %5.0620.85228.9863.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,286.202,554.0051.7 %5.0770.65363.8052.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล13,014.138,402.7635.4 %5.01,267.45361.9571.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,226.213,663.9813.3 %5.0327.45331.36-1.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,076.6419,272.0063.7 %5.0990.27338.2565.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล22,953.2614,378.0437.4 %5.0633.63685.90-8.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู38,206.1513,440.0064.8 %5.0612.06394.7635.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,834.0711,878.64-20.8 %0.01,390.28872.5537.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,121.001,612.0048.3 %5.0639.86392.5938.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,597.78442.0083.0 %5.0354.62198.5544.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,894.178,513.5474.1 %5.02,486.513,786.41-52.3 %0.0
รวม 422,121 238,253 43.56 % 36,142 19,223 46.81 %