สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,537.43603.0076.2 %5.0418.32113.1173.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,433.425,177.4038.6 %5.0125.16177.26-41.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,348.897,302.0562.3 %5.071.29201.78-183.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,038.641,011.0066.7 %5.0627.49173.8572.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,049.062,266.0025.7 %5.0615.6586.6685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,851.125,089.8053.1 %5.02,357.93848.3564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,831.341,256.0078.5 %5.0284.0575.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,854.28829.0078.5 %5.0237.47101.0857.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,651.72677.0081.5 %5.0334.4395.7471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,887.64522.0086.6 %5.0255.07103.3059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,745.68338.0091.0 %5.0253.0195.8462.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,824.52348.0090.9 %5.0314.7497.6269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,748.92223.0094.1 %5.0282.8539.1886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,405.79461.0086.5 %5.0317.3688.3172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,402.42306.0091.0 %5.0158.804.0597.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,946.184,649.6057.5 %5.0751.75103.5586.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,409.573,618.4517.9 %5.01,178.95222.3081.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,620.652,125.0018.9 %5.0532.4186.0783.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,995.041,547.0061.3 %5.01,026.81723.0229.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,207.80868.0079.4 %5.0666.21208.0568.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,583.051,006.0071.9 %5.0741.58245.0067.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,944.041,788.0054.7 %5.01,178.951,062.269.9 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,784.912,216.00-24.2 %0.0464.85246.0547.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,293.832,246.6557.6 %5.01,235.98885.4028.4 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,503.373,005.8414.2 %5.0798.63205.9074.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,410.3610,049.42-35.6 %0.01,654.35158.0090.4 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง162,729.81153,532.005.7 %2.5466.66788.35-68.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,148.412,135.0032.2 %5.0665.52259.7961.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,577.603,890.7930.2 %5.04,893.950.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,546.803,665.0019.4 %5.073.7169.296.0 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,752.17488.0082.3 %5.0703.5469.1890.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,738.82993.0063.7 %5.0589.4556.6790.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,492.273,316.005.0 %2.5798.62323.7059.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,150.8722,612.40-267.6 %0.04,221.132,317.5045.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,758.543,538.0025.6 %5.01,350.09365.6272.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,243.701,012.0080.7 %5.0760.60142.4081.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,159.2911,421.55-24.7 %0.01,331.76162.4587.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,027.561,989.0050.6 %5.01,045.82926.2511.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,966.393,796.004.3 %2.0950.76628.4033.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,140.911,403.0055.3 %5.0760.58239.3968.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,043.192,347.0042.0 %5.01,026.82533.0048.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,073.473,452.00-12.3 %0.0608.4749.8291.8 %5.0
สพ.ตรัง11,568.269,831.0015.0 %5.0944.90285.9569.7 %5.0
รจจ.ตรัง 146,108.5659,927.0059.0 %5.01,018.28950.506.7 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,673.39640.0076.1 %5.0456.34128.2571.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,654.962,235.0038.9 %5.0912.73260.3071.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,644.14766.0071.0 %5.0551.42114.0079.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,254.604,494.00-5.6 %0.0969.76251.7574.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,954.431,157.0060.8 %5.0412.20532.00-29.1 %0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,454.254,320.203.0 %1.5760.58374.3050.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง38,852.733,366.9591.3 %5.0709.95312.0056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่12,604.607,823.5337.9 %5.02,419.19737.4669.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 111,609.0311,780.26-1.5 %0.01,230.56449.0063.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 228,750.8210,020.4765.1 %5.01,355.82570.9557.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,543.244,109.4637.2 %5.0305.88615.60-101.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,700.4438,592.0047.6 %5.01,317.61427.5067.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,815.7919,679.000.7 %0.5641.97635.051.1 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,046.4816,886.306.4 %3.0667.37418.2037.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง14,525.6713,552.636.7 %3.0568.0348.4591.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ12,138.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,488.834,654.0070.0 %5.0621.83247.9560.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด54,003.0224,660.0054.3 %5.0758.60296.0661.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,786.1813,623.00-39.2 %0.01,773.59915.2548.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,154.5421,865.0037.8 %5.0723.34236.3667.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,733.232,110.0043.5 %5.0893.70676.0024.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,675.04804.0069.9 %5.0475.36144.2069.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง28,711.5610,736.0062.6 %5.03,634.827,834.50-115.5 %0.0
รวม 915,173 566,753 38.07 % 61,255 30,841 49.65 %