สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,490.18952.0061.8 %5.0352.080.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,691.521,374.6987.1 %5.062.71129.13-105.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,192.092,158.0032.4 %5.0634.89149.1576.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,499.981,229.0064.9 %5.0542.2783.8784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,892.886,177.6043.3 %5.02,253.69674.7070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,453.45342.0090.1 %5.0241.2865.3772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,494.61192.0094.5 %5.0383.9658.8184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,399.81190.0094.4 %5.0282.4680.4071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,382.56163.0095.2 %5.0126.8266.5347.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,751.20309.0091.8 %5.0185.1147.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,532.77390.0089.0 %5.0328.4338.5488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,506.58396.0088.7 %5.0243.8525.0889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,404.76327.0090.4 %5.0228.5546.1479.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,283.394,632.1212.3 %5.0905.48436.0551.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,478.69702.0071.7 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,636.472,224.0052.0 %5.0828.46542.4534.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,121.561,551.0050.3 %5.0465.87224.5751.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,343.621,089.0067.4 %5.0694.36457.5934.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,555.501,815.0049.0 %5.0846.511,067.80-26.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,961.762,081.00-6.1 %0.0476.86163.9865.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,922.913,658.0025.7 %5.01,359.921,020.1525.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,168.042,551.0038.8 %5.0550.67239.3356.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,272.629,327.0029.7 %5.01,207.81470.4961.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,487.022,504.1028.2 %5.0732.41508.3830.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,820.55941.0048.3 %5.045.5499.83-119.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,715.21301.0088.9 %5.0447.1635.2092.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,058.97954.0068.8 %5.0504.21492.432.3 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,301.352,303.8830.2 %5.0713.42623.2012.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง18,941.6729,535.50-55.9 %0.01,169.78476.8959.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,564.133,105.0044.2 %5.01,436.69388.6273.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,261.261,645.0061.4 %5.0580.6595.3583.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,041.236,467.31-28.3 %0.01,226.8165.6194.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,709.56644.0082.6 %5.0865.53522.5039.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,260.252,512.0023.0 %5.0751.43286.9061.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,734.822,759.0026.1 %5.0525.0410.9697.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,545.902,260.0050.3 %5.0960.61347.0263.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,972.133,663.4838.7 %5.0675.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,602.481,700.0084.0 %5.02,843.38348.5287.7 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,370.2828,934.5742.6 %5.0849.36371.2656.3 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,573.3011,005.74-45.3 %0.0395.55512.75-29.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,375.28889.0062.6 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,688.84599.1077.7 %5.0537.53165.1269.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,408.083,643.7217.3 %5.0846.51183.6278.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,244.98511.0084.3 %5.0618.31150.1075.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 217,819.626,240.2665.0 %5.01,170.78400.7565.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 151,459.478,444.4083.6 %5.01,071.92315.2570.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,759.723,097.2089.2 %5.0318.53348.45-9.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง83,004.5464,908.0021.8 %5.01,491.32371.7575.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,931.6913,389.0048.4 %5.0689.30134.0180.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง166,604.6613,910.4091.7 %5.03,376.00513.0084.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,218.619,584.9237.0 %5.0576.92265.3554.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,333.42242.7797.9 %5.0492.91621.05-26.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,175.7015,617.0055.6 %5.0543.26220.7759.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,655.8814,244.00-33.7 %0.01,794.721,105.5038.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,089.431,978.5036.0 %5.0668.29391.9641.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,819.85942.0066.6 %5.0481.79257.0846.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,811.9216,608.0011.7 %5.05,292.440.90100.0 %5.0
รวม 726,799 319,915 55.98 % 48,011 17,168 64.24 %