สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,493.90220.0091.2 %5.0388.3198.8074.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,126.968,362.3036.3 %5.075.1662.3417.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,276.813,939.76-20.2 %0.0559.45186.8566.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,161.471,698.0046.3 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,608.3211,635.4046.2 %5.02,575.16487.3581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,543.80982.0078.4 %5.0211.2052.2575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,397.98251.0092.6 %5.0257.44169.1034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,478.56508.0085.4 %5.0169.3425.3385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,707.87621.0083.3 %5.0198.0457.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,409.52354.0089.6 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,696.54372.0089.9 %5.0168.7085.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,714.92328.0091.2 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,375.68206.0093.9 %5.0190.5393.1051.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,625.93305.0091.6 %5.0195.99114.0041.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,285.98146.0095.6 %5.0233.41178.6023.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,912.87249.0093.6 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,624.39196.0094.6 %5.0250.21145.3541.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,815.054,390.60-15.1 %0.0551.50171.0069.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,527.261,708.0069.1 %5.0730.61428.4541.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ4,051.47795.0080.4 %5.0411.44231.8043.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,897.09980.0080.0 %5.01,377.16736.2546.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,248.321,135.0065.1 %5.0559.47187.1566.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,173.09778.0075.5 %5.0578.48426.5526.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,472.392,100.0053.0 %5.0787.64657.6316.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,276.052,243.7431.5 %5.0516.06161.5068.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,991.093,579.6428.3 %5.01,320.11749.5543.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,181.491,735.3345.5 %5.0673.55322.9652.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,906.049,595.0031.0 %5.01,320.11434.4167.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,719.792,500.2032.8 %5.0901.7448.8794.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,813.81957.0047.2 %5.038.85103.84-167.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,468.37740.0078.7 %5.0711.6055.1092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,588.05609.0076.5 %5.0426.3873.1582.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี7,308.403,040.0058.4 %5.0730.61473.1035.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,705.32884.0086.8 %5.01,890.592,711.70-43.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,443.303,800.0041.0 %5.01,377.14351.5074.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,362.731,060.0075.7 %5.0806.68361.0055.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,295.753,616.2656.4 %5.01,795.5177.9095.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,357.821,772.0082.9 %5.0559.45240.3557.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,845.001,680.0056.3 %5.0844.71498.7541.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,274.771,300.0084.3 %5.0996.8249.4095.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,209.941,916.0054.5 %5.0863.16438.9049.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,583.771,803.0030.2 %5.0407.3498.7175.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี23,851.9910,802.0054.7 %5.0495.310.9599.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี64,921.7552,026.9919.9 %5.0908.32711.9921.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,972.361,922.0035.3 %5.0540.44303.1443.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,433.173,194.9527.9 %5.0920.77209.6677.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,307.621,231.8062.8 %5.0635.52102.6083.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,131.155,782.4852.3 %5.01,225.03370.5069.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,018.921,251.0068.9 %5.0939.79190.0079.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี3,932.66536.8086.4 %5.0939.79474.0549.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,475.151,968.0973.7 %5.01,047.61281.2173.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 348,935.617,343.0585.0 %5.0720.71389.4846.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 168,011.268,060.5588.1 %5.0721.57351.5051.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 227,097.967,530.8072.2 %5.0853.28459.8946.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,017.342,998.5750.2 %5.0441.99471.27-6.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี53,003.2523,126.0056.4 %5.01,008.901,927.55-91.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี81,167.6622,411.0072.4 %5.0696.22663.104.8 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี52,446.8419,125.0163.5 %5.0581.58497.8014.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี75,036.4111,325.7584.9 %5.0654.56372.4043.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี53,274.2111,586.0078.3 %5.0581.80638.51-9.7 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี92,059.4517,966.7080.5 %5.0630.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,065.0310,843.8217.0 %5.01,407.251,808.22-28.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,118.431,946.4037.6 %5.0559.45193.8065.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,461.59640.0074.0 %5.0331.2685.4874.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,379.7710,254.0076.9 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 963,077 318,965 66.88 % 51,531 34,159 33.71 %