สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,721.68145.0096.1 %5.0463.62306.8633.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา66,767.0333,339.0450.1 %5.01,044.04290.1572.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,015.107,944.8063.9 %5.0403.95125.5168.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)56,107.0211,005.2580.4 %5.01,004.13556.7344.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,803.711,483.0047.1 %5.0596.7399.3783.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา2,334.83790.0066.2 %5.0451.3393.1679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา21,787.2010,441.3052.1 %5.01,548.58371.1676.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,314.86520.0084.3 %5.0172.92103.5540.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,338.18542.0083.8 %5.0201.3551.3074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,282.97241.0092.7 %5.0245.06119.7051.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,286.12563.0082.9 %5.0258.15112.1056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,253.01175.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,458.90561.0083.8 %5.0262.3098.8062.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0463.6266.5085.7 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,358.267,317.7112.4 %5.0922.30371.4059.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,091.032,275.3026.4 %5.0610.14290.7052.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13164.3548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,535.681,403.0069.1 %5.01,421.871,330.956.4 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,089.341,154.0062.6 %5.0595.33169.1071.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,786.57715.0074.3 %5.0558.70321.8542.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,589.732,421.0047.3 %5.01,030.081,280.60-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,356.745,431.0014.6 %5.01,467.63331.3877.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,527.332,521.4444.3 %5.01,262.29690.1745.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,802.331,827.0034.8 %5.0615.7598.8184.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,394.0812,034.6510.1 %5.01,376.39196.1785.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,707.622,092.0043.6 %5.0996.070.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.3981.23-61.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,430.65468.0080.7 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,714.92649.0076.1 %5.0577.71292.1649.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,420.183,157.007.7 %3.5862.95372.2556.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,448.3414,256.00-220.5 %0.01,224.26291.1076.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,850.903,808.8364.9 %5.02,555.38741.4771.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,420.031,491.0056.4 %5.0881.974,959.00-462.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,664.799,077.79-60.2 %0.01,189.1352.5895.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,401.061,110.0089.3 %5.0691.81343.0350.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,404.933,585.02-5.3 %0.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,953.441,646.0066.8 %5.0767.92131.4682.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,564.072,516.0054.8 %5.0977.05357.0063.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,646.593,751.60-41.8 %0.0520.6758.6688.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,425.463,329.0064.7 %5.0646.74523.4819.1 %5.0
รจก.ยะลา 43,136.5248,907.47-13.4 %0.0938.83176.7581.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,008.534,628.91-15.5 %0.0558.70380.0032.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,300.092,369.0028.2 %5.0637.93236.1163.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,915.881,726.0040.8 %5.0459.2344.8290.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,652.684,252.48-16.4 %0.0920.00339.2563.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,418.58939.0078.7 %5.01,212.01452.4462.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,290.874,716.70-9.9 %0.01,072.13488.5554.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา13,057.364,156.4068.2 %5.0454.5051.2388.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 154,096.3414,230.7173.7 %5.0993.01470.0452.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 220,407.777,313.0064.2 %5.01,131.17243.8078.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,799.402,302.7385.4 %5.01,656.83575.2565.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 287,562.014,430.9394.9 %5.0444.721,231.20-176.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา60,427.0741,202.0031.8 %5.01,265.88782.8038.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา25,885.4917,242.0033.4 %5.0651.42159.3875.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,048.8411,906.0037.5 %5.0613.47193.5468.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน37,490.3413,296.0064.5 %5.0649.55940.00-44.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง38,091.6517,720.9953.5 %5.0957.95191.9080.0 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,196.9621,295.07-40.1 %0.02,131.981,002.3053.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา32,909.4038,146.80-15.9 %0.0946.83610.7835.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,645.862,967.0018.6 %5.0786.89447.8643.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,791.07162.0094.2 %5.0482.63268.8544.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา81,748.7315,643.0080.9 %5.020,115.229,998.3850.3 %5.0
รวม 895,936 435,342 51.41 % 69,645 35,432 49.13 %