สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,625.19191.0092.7 %5.0399.96171.5357.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 14,298.7110,078.8629.5 %5.098.07132.03-34.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,015.06416.0086.2 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,111.091,067.0065.7 %5.0609.1381.2486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ13,069.889,512.0027.2 %5.01,293.711,046.7519.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,090.301.00100.0 %5.0418.9772.3282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,909.02201.0094.9 %5.0251.31134.9746.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,899.57353.0090.9 %5.0393.05136.1665.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,072.87321.0092.1 %5.0411.6441.3390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,922.69634.0083.8 %5.0258.0882.9067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,864.08169.0095.6 %5.0338.9238.6288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,895.23308.0092.1 %5.0220.7696.6056.2 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,915.076,724.0715.0 %5.0875.36286.9067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,576.353,638.8520.5 %5.0875.36678.7022.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,673.73672.0074.9 %5.0418.97222.3046.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,286.861,873.0043.0 %5.0856.34198.2176.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,070.00675.0078.0 %5.0590.12162.8672.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,639.24471.0082.2 %5.0457.01374.6118.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,974.93617.0087.6 %5.01,369.771,129.2817.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,493.42890.4040.4 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,272.252,514.6041.1 %5.01,084.53849.9421.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,579.781,529.0057.3 %5.0685.2046.5293.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,838.946,773.99-76.5 %0.0856.34436.0149.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,364.89642.0080.9 %5.0666.18244.9363.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,239.43882.0072.8 %5.0666.1881.4787.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,761.59460.0083.3 %5.0514.05374.3327.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,238.693,500.00-8.1 %0.0647.17330.0849.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ14,443.731.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,329.571.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,360.612,850.0046.8 %5.01,521.90273.6082.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,407.241.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,923.7193.0097.6 %5.0514.05230.7255.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,223.561,820.0043.5 %5.0647.17869.01-34.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,561.865.0099.9 %5.0837.33252.3069.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,671.711,357.0063.0 %5.0837.331,273.00-52.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,802.651,413.0049.6 %5.0476.0262.6586.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,304.152,189.0078.8 %5.0685.20525.0123.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 37,606.1728,742.4923.6 %5.0769.50556.2027.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,623.99867.0076.1 %5.0437.99135.5269.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,609.872,261.8537.3 %5.0609.13231.8161.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,126.091,009.0080.3 %5.01,407.81126.4991.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,175.662,585.0018.6 %5.0628.15338.1546.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,909.11773.5680.2 %5.0932.41654.5529.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,209.481,845.3642.5 %5.0647.17118.9981.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ60,018.3611,493.3680.9 %5.01,642.671,344.9718.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,074.433,900.1044.9 %5.0296.75268.859.4 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ1,925.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,058.4314,014.01-54.7 %0.01,513.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,464.59667.0080.7 %5.0628.15378.4539.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,726.56597.0078.1 %5.0437.99245.8243.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ15,563.0912,107.0022.2 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 332,893 145,708 56.23 % 40,754 18,322 55.04 %