สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี545.69653.00-19.7 %0.0180.89123.2531.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,723.103,347.0010.1 %5.0439.88153.9065.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,962.961,041.0064.9 %5.0458.9349.2789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,344.774,751.2235.3 %5.01,599.89497.8068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,795.99723.0081.0 %5.0176.2339.9077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,984.21802.0079.9 %5.0196.5153.2072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,549.40310.0091.3 %5.0172.5926.6084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,563.62547.0084.7 %5.0176.6339.1277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,531.48317.0091.0 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,548.04366.0089.7 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,162.601,703.0046.2 %5.0558.18573.70-2.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,878.681,630.0058.0 %5.0740.80464.0637.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,164.27964.0069.5 %5.0458.93265.7042.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,603.66536.0079.4 %5.0325.810.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,288.731,888.9356.0 %5.0798.67586.1926.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,708.622,376.95-39.1 %0.0350.00114.6567.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,303.722,140.0050.3 %5.0915.28380.9558.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,447.646,609.3942.3 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,386.601,295.0061.8 %5.0554.01422.7523.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,718.55710.0073.9 %5.0477.9452.5589.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,871.10170.0094.1 %5.0344.8397.8171.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,253.381,962.0039.7 %5.0530.57140.2573.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,958.243,868.3622.0 %5.01,067.402,086.82-95.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,934.973,598.0039.4 %5.01,428.74458.2967.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,136.312,447.0022.0 %5.0380.32174.5354.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,107.326,486.3320.0 %5.01,200.55133.0088.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,025.841,018.0090.8 %5.0386.84178.9553.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,411.522,540.9525.5 %5.0649.09289.2555.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,502.141,711.00-13.9 %0.0601.61434.1527.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,366.12814.5740.4 %5.0592.04330.9844.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,053.842,660.9834.4 %5.0401.8451.4087.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,090.361,588.0048.6 %5.0515.97126.2575.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 46,941.5539,307.4416.3 %5.0631.04534.1515.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,465.43830.0066.3 %5.0268.7747.2882.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,358.661,335.0060.3 %5.0496.96253.0049.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,062.61847.0072.3 %5.0297.0286.3870.9 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,791.172,517.4633.6 %5.0668.10323.0051.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,547.422,788.5838.7 %5.0611.0599.0583.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,716.743,945.0048.9 %5.02,265.45360.2484.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)32,388.444,981.3784.6 %5.02,502.07300.1488.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,149.195,764.2348.3 %5.0758.38634.3916.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,720.172,363.0013.1 %5.0210.48266.61-26.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,114.9024,253.0451.6 %5.0877.03302.1265.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,867.688,760.0073.3 %5.0478.30553.31-15.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี73,556.0721,225.9971.1 %5.0416.83986.99-136.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,062.1019,888.00-16.6 %0.0363.951,290.74-254.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี24,254.109,322.0061.6 %5.0349.59499.76-43.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,015.569,926.009.9 %4.51,013.89628.7238.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,967.691,615.0045.6 %5.0463.07288.2437.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี602.90564.006.5 %3.0287.78174.9339.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,595.225,649.6884.6 %5.02,555.586,823.55-167.0 %0.0
รวม 497,101 227,458 54.24 % 33,754 23,013 31.82 %