สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,897.94628.0078.3 %5.0183.63195.61-6.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,729.186,688.8051.3 %5.0123.9943.7064.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,881.672,098.0027.2 %5.0563.42144.4674.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,258.891,680.0048.4 %5.0582.4084.1785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,422.457,459.0020.8 %5.02,160.73477.4577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,913.09367.0090.6 %5.0206.02114.4644.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,301.70493.0088.5 %5.0190.8753.3272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,896.48302.0092.2 %5.0172.7365.6362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,603.20510.0088.9 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,699.17624.0083.1 %5.0318.0159.9681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,024.8686.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,062.523,332.0018.0 %5.0811.88627.1722.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,272.67469.0079.4 %5.0335.64101.1369.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,100.101,482.0063.9 %5.0867.68227.0873.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,361.063,408.26-1.4 %0.0749.89116.7084.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1243,833.109,408.5678.5 %5.017,542.653,325.0081.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,056.482,040.0033.3 %5.0506.34290.7042.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,463.832,911.0046.7 %5.01,438.151,151.9719.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,877.311,022.8296.6 %5.01,526.88121.9292.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,928.642,800.50-45.2 %0.0440.1078.7482.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,830.563,858.2533.8 %5.01,313.7319.7498.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,832.682,121.0056.1 %5.01,206.25640.0646.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ1,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ138.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,194.651,844.6556.0 %5.01,541.591,291.2116.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,944.0813,154.21-166.1 %0.0981.77260.4173.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,585.00326.0090.9 %5.0810.55236.5970.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,060.431,163.0062.0 %5.0563.4230.8294.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,609.63695.0073.4 %5.0411.2997.9176.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,720.293,020.5018.8 %5.0772.59358.3553.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,260.663,600.0031.6 %5.01,152.91216.8381.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,668.443,288.0074.0 %5.01,343.08483.5564.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,830.658,240.76-70.6 %0.01,095.8783.6292.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,028.142,754.0075.0 %5.0658.50330.6049.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,558.432,383.0047.7 %5.0715.52294.2858.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,718.405,574.00-49.9 %0.0810.60472.2541.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,068.712,160.0029.6 %5.0487.362.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท10,702.16662.0093.8 %5.0544.40167.6869.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 39,057.1428,250.3727.7 %5.0572.17391.9931.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,872.303,129.60-9.0 %0.0430.3113.4096.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,185.812,414.0024.2 %5.0610.31204.2566.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,719.581,788.0034.3 %5.0449.32140.6368.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,952.603,962.70-0.3 %0.0810.63230.0071.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,242.151,304.0059.8 %5.0582.44243.8458.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,089.573,532.50-14.3 %0.0487.35180.1763.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท297,682.695,933.5098.0 %5.01,261.77284.1977.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท74,632.8861,817.0017.2 %5.01,294.55496.5661.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท170,370.5926,159.0084.6 %5.03,348.32907.9072.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,366.40986.0088.2 %5.01,310.16969.6326.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,491.35701.9579.9 %5.0620.47384.3838.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,138.55700.0077.7 %5.0296.49223.8924.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ4,071.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,856.01ประเมินไม่ได้0.0
รวม 855,999 243,333 71.57 % 55,464 16,938 69.46 %