สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,768.7422.0099.2 %5.0433.3781.9381.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,190.693,316.5320.9 %5.0681.90175.8574.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,953.601,437.0051.3 %5.0585.5351.3991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,498.6616,856.6221.6 %5.04,161.88742.6582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,103.552,231.2068.6 %5.0241.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,041.50801.0080.2 %5.0362.5458.7783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค3,795.481,136.0070.1 %5.0195.6370.1164.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,904.461,206.0069.1 %5.0227.2759.3373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,582.89568.0084.1 %5.0210.2438.3081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,822.69934.0075.6 %5.0186.3637.6979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,651.47662.0081.9 %5.0316.8277.7775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,757.72530.0085.9 %5.0120.3839.0467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,875.43548.0085.9 %5.0158.7255.7764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,675.41313.0091.5 %5.0191.7730.4784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,153.14330.0089.5 %5.0194.7435.1082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,504.84320.0090.9 %5.0294.6646.7684.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,604.72726.0079.9 %5.0125.1553.0357.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,788.453,882.1218.9 %5.01,214.37901.9925.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี3,885.022,160.0044.4 %5.0908.80277.6569.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,267.571,200.0071.9 %5.0585.53240.6058.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,881.48420.0085.4 %5.0528.51405.8623.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,709.692,054.0044.6 %5.0832.721,272.90-52.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,077.242,662.20-28.2 %0.0425.49202.6652.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,795.831,980.0058.7 %5.01,346.13922.3631.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,387.161,942.0042.7 %5.0775.65223.4271.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,666.3413,445.00-39.1 %0.01,365.22528.2161.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,047.267,188.1520.5 %5.02,746.85270.7590.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,286.281,470.0055.3 %5.0851.73241.0271.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,799.851,999.9265.5 %5.01,707.15109.2593.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,049.473,424.4662.2 %5.03,775.73675.0082.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,235.327,354.20-1.6 %0.02,175.9957.0097.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,360.90870.0080.0 %5.0579.0780.3386.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี2,885.291,354.4053.1 %5.0509.43277.0745.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,263.5675.0097.7 %5.0756.72440.1541.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,600.308,059.7024.0 %5.01,207.25963.0020.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี8,881.852,065.2276.7 %5.01,479.25292.3280.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,698.641,505.1959.3 %5.0571.46219.6261.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,452.158,419.5926.5 %5.02,107.0094.3995.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี16,009.461,474.0090.8 %5.05,833.94167.1797.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,528.072,073.0041.2 %5.0813.69605.1525.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,238.902,923.0031.0 %5.0908.77239.4073.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,541.021,538.0066.1 %5.01,041.76559.8546.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,564.933,854.0015.6 %5.0699.5939.6594.3 %5.0
สพ.สระบุรี13,726.569,104.9933.7 %5.0615.17294.5152.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี58,150.4551,956.0010.7 %5.0966.21387.9559.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี1,942.4632.0098.4 %5.0401.38170.1057.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,029.231,160.9776.9 %5.0813.69420.8548.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,591.261,304.0063.7 %5.0699.59386.3844.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,197.444,628.7625.3 %5.01,517.31576.6562.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,239.43938.0077.9 %5.01,060.93193.9681.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,927.662,595.7847.3 %5.0699.59525.9924.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 116,894.838,817.1747.8 %5.0931.19336.6363.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒38,071.929,727.3574.5 %5.01,524.77464.5469.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,170.663,710.7363.5 %5.0348.61241.8730.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี80,320.0776,560.004.7 %2.01,447.72710.6050.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก28,428.3122,455.6021.0 %5.0749.89489.8034.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์43,846.7041,002.006.5 %3.01,067.651,149.54-7.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี77,697.5138,619.0050.3 %5.0693.09744.70-7.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี28,737.0019,712.0031.4 %5.0721.28747.87-3.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี54,809.8614,498.0073.5 %5.0596.77485.0518.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค38,458.5916,956.0055.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,864.1112,517.8925.8 %5.01,839.261,925.29-4.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,859.007,222.5133.5 %5.03,494.151,636.3853.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี22,470.1010,560.3953.0 %5.01,598.67382.5476.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,774.1113,427.0038.3 %5.01,054.21234.6577.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,754.351,262.0078.1 %5.0984.86831.4115.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,649.391,241.0053.2 %5.0471.41408.3313.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี36,532.248,074.0077.9 %5.03,467.183,120.9110.0 %5.0
รวม 866,930 495,414 42.85 % 72,201 28,828 60.07 %