สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,638.97612.0083.2 %5.0401.7579.8080.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,326.985,645.5054.2 %5.068.7865.634.6 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,481.916,444.870.6 %0.51,219.44216.4982.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,949.751,173.0060.2 %5.0350.4251.8785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 540,130.1423,798.4940.7 %5.09,801.22598.8893.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.331,705.8766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 217,442.947,853.4755.0 %5.03,586.24903.9474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 323,366.1724,950.40-6.8 %0.04,267.15647.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,829.331,259.0067.1 %5.0354.5544.3787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,465.141.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,431.671,233.0072.2 %5.01,178.96152.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,409.731,749.0067.7 %5.0404.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 25,521.84934.8083.1 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,156.36114.0090.1 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,191.041,002.0076.1 %5.0222.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 17,137.251.00100.0 %5.0289.7023.5491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3623.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,678.13450.0094.8 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,624.25488.0086.5 %5.0313.04117.9662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง4,978.541,447.0070.9 %5.0391.08106.4872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,313.561,062.0075.4 %5.0315.6140.5087.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,058.508,001.00-58.2 %0.02,025.741,320.5034.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,962.042,095.0047.1 %5.0932.79560.5039.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 216,281.478,483.6747.9 %5.04,033.64631.7584.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,825.853,674.0036.9 %5.01,314.52324.2675.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,952.181,594.0067.8 %5.0765.41608.9720.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,751.033,345.9929.6 %5.0898.63436.6851.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,935.61495.0083.1 %5.0648.96586.889.6 %4.5
สำนักชลประทานที่ 958,894.7151,932.0011.8 %5.022,981.125,869.1574.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,811.381,406.0063.1 %5.01,457.30313.5078.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,065.351,668.0045.6 %5.0460.88580.79-26.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,293.162,661.0038.0 %5.01,162.39578.5550.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,729.945,107.1833.9 %5.01,727.850.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,865.382,827.00-51.6 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,331.842,413.0044.3 %5.01,162.39697.3040.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,526.102,885.0047.8 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,241.422,572.0039.4 %5.03,078.282,463.4920.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,764.2821,285.01-13.4 %0.01,885.00244.5987.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 25,137.9411,157.1455.6 %5.07,934.083,228.1059.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)12,322.516,923.0043.8 %5.03,028.861,141.9062.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,312.172,010.0039.3 %5.0838.87201.8175.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)21,680.646,350.0270.7 %5.08,181.06170.1397.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,886.108,950.34-13.5 %0.03,093.67555.7182.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,010.631,247.0075.1 %5.01,428.6164.8995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,344.571,038.8068.9 %5.0558.06395.1429.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,314.278,554.00-35.5 %0.01,350.60400.9170.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี46,834.4125,175.8046.2 %5.015,517.19433.5497.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,508.824,358.0020.9 %5.0926.29478.7248.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,435.06469.0086.3 %5.0603.0897.7083.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี9,952.189,369.395.9 %2.51,878.04203.4289.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,168.432,998.0028.1 %5.01,105.34430.6261.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,283.626,100.5426.4 %5.01,318.70214.7083.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,415.267,753.02-4.6 %0.01,980.081,274.0235.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,196.304,221.27-0.6 %0.0916.78240.6573.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 81,649.4015,671.0080.8 %5.0760.38350.4153.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,100.228,132.0049.5 %5.0791.15285.5163.9 %5.0
รจก.ชลบุรี 329,628.75234,391.0028.9 %5.03,165.692,621.5517.2 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา132,890.6941,084.1169.1 %5.01,855.44998.6546.2 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 44,165.6227,939.0036.7 %5.0743.18370.5050.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,437.5212,632.0012.5 %5.02,071.242,136.86-3.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,742.21775.0071.7 %5.0477.81239.0950.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,325.526,144.48-15.4 %0.01,645.32310.0381.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี21,893.7728,218.00-28.9 %0.01,538.57422.0772.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,059.873,547.0012.6 %5.01,097.85392.3564.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,944.809,470.704.8 %2.01,865.98497.2573.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,770.692,663.0053.9 %5.01,385.07998.4527.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,521.202,446.5162.5 %5.0729.22520.2528.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,423.116,219.5526.2 %5.0879.34333.1962.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 157,926.4613,550.0176.6 %5.0922.24272.2470.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 220,458.386,920.0066.2 %5.01,161.39389.3866.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 350,391.818,597.3882.9 %5.0625.58347.9844.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง16,949.529,042.3046.7 %5.0940.76802.4714.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,123.3517,200.6440.9 %5.0469.29372.4020.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี22,492.726,731.0070.1 %5.0268.1757.0078.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี63,517.6127,441.0056.8 %5.01,382.60679.0350.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ65,035.7161,454.085.5 %2.5900.201,589.45-76.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี92,558.4356,759.0038.7 %5.0705.86776.48-10.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี46,131.759,893.6778.6 %5.0834.160.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน84,964.8831,885.0062.5 %5.0484.021,588.40-228.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา41,007.805,440.0086.7 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม24,453.4523,540.303.7 %1.5624.34873.05-39.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,943.1515,618.0039.8 %5.0585.35551.255.8 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี29,073.1429,191.86-0.4 %0.01,913.351,557.8318.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี10,511.382,871.5872.7 %5.03,185.332,901.478.9 %4.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,483.5530,386.00-73.8 %0.0561.0561.1289.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,088.501,081.0065.0 %5.02,453.60673.6972.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,709.8516,464.0016.5 %5.0849.5251.8593.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,052.243,465.6942.7 %5.0991.25688.2730.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,000.1714,377.00-105.4 %0.01,571.42327.3579.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,403.043,622.2333.0 %5.01,449.51735.3049.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,729.254,279.009.5 %4.51,358.5973.0494.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,025.851,522.0049.7 %5.0466.40230.9750.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 237,783.5237,476.950.8 %0.510,259.3610,226.500.3 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี54,038.8221,306.4360.6 %5.07,206.795,651.8721.6 %5.0
รวม 2,018,575 1,168,788 42.10 % 186,644 71,687 61.59 %