สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,497.19765.0069.4 %5.0159.47127.0320.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง716,420.883,405.0099.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,477.2711,400.90-108.1 %0.0129.8832.4575.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,682.562,257.4138.7 %5.0848.81229.9472.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,745.882,327.0051.0 %5.0679.76135.3180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง38,306.7224,676.0035.6 %5.05,224.581,551.8970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4045.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,860.93585.0084.8 %5.0244.3359.3475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,262.031,110.0074.0 %5.0233.9439.7883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,664.891,420.0061.3 %5.0347.73110.0868.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,258.75338.0092.1 %5.0137.8855.6059.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,871.93395.0089.8 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,592.36779.1878.3 %5.0332.09152.0954.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3,473.03283.0091.9 %5.0311.9143.2186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,427.50785.0077.1 %5.0139.8250.1864.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,143.786,459.1529.4 %5.01,459.41224.2584.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,339.422,116.0036.6 %5.0708.14526.3525.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,364.762,002.0054.1 %5.01,986.94644.1067.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,502.392,083.5040.5 %5.0470.35299.2036.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,591.802,164.0039.8 %5.0906.17353.3861.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,011.551,170.0070.8 %5.0603.62276.6054.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,203.73990.0069.1 %5.0641.72540.1115.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,423.923,846.2829.1 %5.01,190.751,154.223.1 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,046.633,520.0013.0 %5.0831.60286.0065.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,803.615,952.00-23.9 %0.01,572.7677.8795.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง3,879.671,433.0063.1 %5.01,003.03384.3261.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,721.101,019.0072.6 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง14,363.739,822.0131.6 %5.02,410.21442.5181.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,492.552,468.0029.3 %5.0755.82499.6033.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,968.531,236.0058.4 %5.0356.48119.4566.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,181.09268.0091.6 %5.0565.66490.2613.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,058.832,690.0033.7 %5.0793.85370.9553.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,547.232,057.0042.0 %5.0554.16166.7569.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,695.5910,909.66-91.5 %0.01,477.5380.0494.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,445.052,768.0019.7 %5.0850.90271.7568.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,728.741,970.0058.3 %5.0907.95282.0068.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,706.163,889.0042.0 %5.01,022.041,033.76-1.1 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,285.733,165.4226.1 %5.0850.9040.8395.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง70,469.7121,304.6769.8 %5.0895.88219.0775.5 %5.0
สพ.ระยอง105,290.6712,782.8087.9 %5.0383.21232.6939.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93,100.00ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 313,348.7516,182.9994.8 %5.0352.54730.98-107.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,509.651,328.0047.1 %5.0394.48286.1027.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,629.865,200.007.6 %3.51,155.16639.3544.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,207.162,493.0022.3 %5.0793.85356.7855.1 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,432.0512,400.00-47.1 %0.01,516.46770.7749.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,392.12810.0085.0 %5.0546.6499.8981.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,048.575,920.90-94.2 %0.0503.26441.5412.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,662.333,601.821.7 %0.5816.79107.1686.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 118,267.7811,852.5335.1 %5.01,528.08977.1736.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 233,453.399,975.0070.2 %5.01,118.88789.0729.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,478.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง160,426.47118,144.0026.4 %5.0899.15835.337.1 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด56,405.6545,474.0019.4 %5.0563.46680.32-20.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย41,941.1338,632.007.9 %3.5874.40352.5059.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง26,079.385,146.0280.3 %5.0669.331.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง28,144.1412,952.0054.0 %5.0582.76428.5826.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,935.6225,037.12-261.0 %0.01,571.721,410.0610.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,468.423,929.0012.1 %5.01,022.04522.5448.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง541.22459.3015.1 %5.0394.52181.5754.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง49,340.101,853.0696.2 %5.07,763.649,478.35-22.1 %0.0
รวม 1,858,042 480,003 74.17 % 56,204 30,740 45.31 %