สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 778,453.6925,656.0067.3 %5.0325.63459.95-41.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,429.061.00100.0 %5.0456.8992.2879.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,310.737,665.7025.7 %5.072.1662.1513.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54128.7633.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,019.011,831.0039.4 %5.0666.07110.8483.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,913.931,701.0041.6 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี28,964.318,792.0069.6 %5.02,814.88640.7777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,093.611,133.0072.3 %5.0280.6578.6172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,568.36468.0086.9 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,678.48333.0090.9 %5.0286.9038.9686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,540.38535.0084.9 %5.0189.4658.4669.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,520.09266.0092.4 %5.0176.6558.5066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,540.22326.0090.8 %5.0306.6177.1274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,076.34253.0093.8 %5.0350.1778.2677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,482.39457.0086.9 %5.0399.2758.6485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,534.68564.0084.0 %5.0234.2158.6075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,521.70336.0090.5 %5.0215.6859.7572.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,841.985,879.3414.1 %5.01,133.93332.1870.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,808.012,628.0331.0 %5.01,027.37537.9147.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,479.361,020.0058.9 %5.0481.98282.6241.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,380.58948.6060.2 %5.0363.66217.0640.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,242.682,075.0036.0 %5.0970.32499.2348.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,997.551,032.0065.6 %5.0704.10473.6932.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,885.071,154.0060.0 %5.0646.98256.3760.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,999.102,359.0041.0 %5.01,122.45941.6616.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,679.612,365.0035.7 %5.0989.3478.5092.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,842.792,142.0055.8 %5.01,400.51406.9270.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,489.541,818.0047.9 %5.0856.23153.6482.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,296.7510,722.07-46.9 %0.01,540.80657.5857.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,569.151,158.0067.6 %5.0799.18595.3925.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,091.74697.0077.5 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,767.10433.0084.4 %5.0609.02229.7062.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,520.093,367.904.3 %2.0894.26392.8456.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,671.9924,252.01-65.3 %0.02,225.381,338.6239.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,391.004,907.00-11.8 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,749.38924.0075.4 %5.0742.13210.3471.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,960.788,648.1527.7 %5.01,160.48346.6970.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,054.291,416.0053.6 %5.0590.00354.2540.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,593.052,335.0035.0 %5.0894.26276.2069.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,142.391,368.0073.4 %5.0723.12133.1481.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,732.361,534.0058.9 %5.0970.32604.0937.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,864.531,920.0033.0 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี10,908.227,256.0033.5 %5.0413.4695.7276.8 %5.0
รจจ.จันทบุรี 50,071.0376,021.00-51.8 %0.0861.46382.9955.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,673.3714,885.99-39.5 %0.0468.30547.11-16.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,659.193,538.00-33.0 %0.0532.9624.9595.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,572.29728.0086.9 %5.0728.70511.6829.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,842.531,630.0042.7 %5.0628.04192.3469.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,650.693,074.0033.9 %5.0932.29394.2457.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,161.303,019.0027.5 %5.01,084.42419.1161.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,031.972,410.0020.5 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด5,213.545,075.522.6 %1.01,953.72536.6872.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 19,312.0710,724.87-15.2 %0.01,270.27598.5052.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 219,383.387,068.6063.5 %5.01,519.14412.4872.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,049.803,868.914.5 %2.0319.86339.22-6.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี69,375.1571,024.00-2.4 %0.01,452.061,060.9626.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,960.4312,880.0041.3 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,697.5212,800.0055.4 %5.0692.31311.6655.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว19,699.7713,042.7033.8 %5.0752.57454.6939.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,008.4622,949.0046.6 %5.01,714.131,287.5024.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,061.192,309.0024.6 %5.0723.12201.4072.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,592.78586.0077.4 %5.0532.96310.9641.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี123,855.0113,316.2689.2 %5.053,345.223,236.6793.9 %5.0
รวม 721,478 425,628 41.01 % 102,618 23,439 77.16 %