สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5,763.86397.0093.1 %5.0351.75115.7367.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,363.529,279.9056.6 %5.054.8058.34-6.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,830.327,565.00-56.6 %0.069.3263.178.9 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,997.091,497.0050.1 %5.0558.2278.4286.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,575.071,017.0077.8 %5.0513.5555.3589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,227.5311,420.0025.0 %5.01,832.29624.4865.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,623.211.00100.0 %5.0238.7025.6689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,878.08809.0079.1 %5.0311.9378.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,642.40380.0089.6 %5.0222.7146.6679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,615.51346.0090.4 %5.0150.7259.3860.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,044.22349.0088.5 %5.0312.2466.5778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,399.47222.0095.0 %5.0234.48108.9453.5 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,220.8814,314.46-55.2 %0.0993.46340.4565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,325.523,524.0518.5 %5.01,036.17831.2519.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,651.26550.0079.3 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,811.191,080.0071.7 %5.0558.22230.9858.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,848.231,284.0066.6 %5.0881.49332.1762.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,039.12946.0068.9 %5.0577.24114.2380.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,919.59935.0068.0 %5.0615.27300.0651.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,491.361,453.0073.5 %5.01,090.671,886.01-72.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,631.042,849.00-74.7 %0.0392.40314.2319.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,903.56709.0081.8 %5.0976.57570.0941.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,107.271,748.7043.7 %5.0506.33358.0029.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,169.579,027.9740.5 %5.01,052.64292.0272.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,282.681,039.0068.3 %5.0786.41264.8366.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,221.26390.0087.9 %5.0653.3050.5592.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,831.39491.0082.7 %5.0482.16226.3553.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,460.152,528.8526.9 %5.0691.33343.3750.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,548.2020,347.00-347.4 %0.0995.591,402.54-40.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,384.769,688.00-51.7 %0.0629.76427.5032.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,093.041,013.0067.2 %5.0596.25167.3871.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,172.874,642.06-11.2 %0.0736.4078.4389.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,168.141,212.0061.7 %5.0539.21291.9345.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,487.602,768.3420.6 %5.0704.05362.4548.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,037.441,216.0060.0 %5.0361.30378.95-4.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,152.821,526.0051.6 %5.0526.25335.7936.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด380.082,139.30-462.9 %0.0203.3827.8486.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,159.801,668.0047.2 %5.0642.71364.8543.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 538,120.6938,232.6392.9 %5.0566.261,101.14-94.5 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,850.865,034.00-30.7 %0.0168.980.9599.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,524.23535.0078.8 %5.0368.0691.8375.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,966.832,350.0052.7 %5.01,090.67264.3075.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,130.30869.0072.2 %5.0589.62264.3055.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,728.392,528.0032.2 %5.0783.78569.8927.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,975.231,083.0072.8 %5.0957.56309.0667.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,206.181,845.2056.1 %5.0380.73202.2146.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,459.2976.8099.3 %5.01,341.44596.6955.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,506.7835,320.1471.4 %5.0932.59676.3827.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,124.0715,059.5825.2 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,793.668,211.0060.5 %5.0553.50140.3374.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,054.841,087.3184.6 %5.01,285.83934.5127.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,170.601,534.6051.6 %5.0615.27335.1345.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,594.00730.0071.9 %5.0224.79262.24-16.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,721.506,729.4737.2 %5.02,972.515,148.63-73.2 %0.0
รวม 947,387 243,598 74.29 % 35,857 22,573 37.05 %