สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา849.58500.0041.1 %5.0582.74161.5072.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา2,727.532,079.0023.8 %5.0452.24110.0075.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,216.702,958.008.0 %4.0658.810.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,886.401,119.0061.2 %5.0563.7329.2294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,733.3616,603.6011.4 %5.04,481.02869.5580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,317.371,218.0071.8 %5.0368.77115.4468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,921.64778.0080.2 %5.0215.0955.5674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,879.32922.0076.2 %5.0330.7151.2484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,639.60445.0087.8 %5.0369.1289.7175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,063.62908.0077.7 %5.0257.9152.2879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,823.90922.0075.9 %5.0190.6557.5669.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,724.65820.0078.0 %5.0265.6478.0470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,519.65532.0084.9 %5.0219.7839.0282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน438.89233.0046.9 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,569.4959.0098.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,068.273,527.0013.3 %5.01,134.21766.9432.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,782.612,385.0036.9 %5.01,134.21822.9627.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,061.091,704.0044.3 %5.0677.82374.1144.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,585.44803.0068.9 %5.0487.66169.9465.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,664.442,438.0033.5 %5.0867.98776.6910.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,695.932,417.4048.5 %5.01,833.52971.5447.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา1,970.792,093.00-6.2 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,198.022,814.0033.0 %5.01,153.25626.3145.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา3,922.344,335.00-10.5 %0.01,115.72258.4076.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,552.301,499.8180.1 %5.01,575.52637.4559.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,179.982,248.00-90.5 %0.0422.42263.3537.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,552.80809.0077.2 %5.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,844.671,221.0057.1 %5.0544.71197.8363.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,706.963,818.00-3.0 %0.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,389.640.00100.0 %5.01,286.341,259.412.1 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,794.816,075.00-4.8 %0.01,077.16385.2664.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,121.051,159.0062.9 %5.0753.89157.0179.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,456.6812,566.40-130.3 %0.01,590.5956.6996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,338.182,752.00-105.7 %0.0716.38342.2852.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,799.412,478.0048.4 %5.0906.02474.7147.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,167.141,080.0065.9 %5.0772.90187.3775.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,621.432,114.0054.3 %5.01,561.11557.2064.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,163.033,074.002.8 %1.0658.8139.0994.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา10,935.312,031.0081.4 %5.0715.86142.5080.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 72,071.2464,569.8110.4 %5.01,151.79784.3331.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,366.36755.0077.6 %5.0571.9992.0883.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,153.374,141.7132.7 %5.01,149.00373.8567.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,769.321,231.0067.3 %5.0753.89446.5040.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,060.4715,499.36-71.1 %0.01,799.301,053.6241.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,312.231,512.0054.4 %5.0507.28105.0479.3 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,475.6912,231.22-728.8 %0.0559.73453.3919.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา15,710.944,941.8068.5 %5.01,962.61186.1290.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 127,443.2015,584.5643.2 %5.01,007.71503.1650.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 215,769.026,495.9558.8 %5.01,649.68637.0561.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,430.713,066.7310.6 %5.0322.25320.920.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 26,865.3618,564.0030.9 %5.0833.10665.8620.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,004.1549,635.0015.9 %5.01,314.25618.7852.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา79,429.0340,008.0049.6 %5.0764.411,293.76-69.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา19,832.8117,766.9810.4 %5.0673.13226.3666.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา15,786.9814,197.4510.1 %5.0643.69439.0831.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง40,851.7921,496.0047.4 %5.0655.58757.15-15.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม24,848.0221,806.0012.2 %5.0744.820.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,057.3515,000.40-49.1 %0.01,740.231,274.5026.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,246.893,180.002.1 %1.0752.40637.5615.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,741.13633.0076.9 %5.0506.68216.5557.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,199.859,440.0033.5 %5.03,351.976,247.06-86.4 %0.0
รวม 614,920 437,294 28.89 % 54,567 28,514 47.75 %