สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,185.88442.0079.8 %5.0416.3174.0782.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,150.791,441.0054.3 %5.0701.56112.4184.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,915.271,588.2045.5 %5.0606.48106.1782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,313.2913,441.9233.8 %5.02,641.18707.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,412.54975.0077.9 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,053.34859.0078.8 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,574.31825.0082.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,592.461.00100.0 %5.0255.560.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,676.26278.0092.4 %5.0166.1747.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,570.51419.0088.3 %5.0154.3928.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,612.58291.0091.9 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,455.642,189.0036.7 %5.0617.40514.4116.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,393.091,116.0053.4 %5.0485.08450.597.1 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,195.803,641.8041.2 %5.01,195.99375.4468.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,734.301,003.0063.3 %5.0644.50263.2059.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,955.43766.0074.1 %5.0625.43359.8942.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,407.962,537.8853.1 %5.01,687.742,011.49-19.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,866.10391.0879.0 %5.0475.30349.5626.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,319.421,505.7065.1 %5.01,233.99442.3664.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,455.251,421.0058.9 %5.0834.66362.9156.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,464.9314,983.00-131.8 %0.01,291.05390.5569.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,291.831,438.0056.3 %5.0719.91501.8530.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,357.397,688.6932.3 %5.04,119.51257.4093.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,313.047,501.4519.5 %5.03,614.560.90100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,683.64629.0076.6 %5.0625.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,774.82852.0069.3 %5.0943.20657.1530.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,318.582,668.2019.6 %5.0777.61455.8841.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,695.2033,231.50-607.8 %0.01,348.101,196.2411.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,277.931,762.0046.2 %5.0758.77383.7649.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,315.6717,160.00-297.6 %0.0872.91111.6587.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,375.5712,780.004.5 %2.01,802.10794.6055.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,784.561,680.0084.4 %5.0587.45429.9326.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,381.831,419.0067.6 %5.0720.56260.5463.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,139.542,176.0030.7 %5.0734.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,290.651,458.6066.0 %5.01,233.93449.6563.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,107.753,295.00-6.0 %0.0549.4239.6392.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,683.581,795.0033.1 %5.01,101.98282.0374.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 715,045.8825,717.8296.4 %5.06,834.80354.1494.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,301.9017,687.40-311.2 %0.0310.44370.55-19.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,555.26671.0073.7 %5.0454.34133.9970.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,120.782,410.0022.8 %5.0682.29388.1943.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,071.181,980.0035.5 %5.0663.51435.1034.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,014.333,348.3016.6 %5.0986.80399.1559.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,527.561,801.0060.2 %5.0724.01370.3148.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,242.082,844.9732.9 %5.0976.220.9599.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,342.122,316.9230.7 %5.0682.5354.3292.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,714.697,803.51-65.5 %0.01,851.43793.5957.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก11,988.185,997.6050.0 %5.02,902.88730.8274.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 131,495.1610,010.4468.2 %5.01,853.38470.2574.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,717.262,845.46-4.7 %0.0308.52259.4715.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี65,521.9913,292.2779.7 %5.0458.26547.31-19.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี73,359.4998,573.00-34.4 %0.01,470.40633.4556.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน24,323.0517,412.0028.4 %5.0668.38432.1735.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี74,963.6215,789.0078.9 %5.0657.60496.5724.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี251,196.483,536.0098.6 %5.02,878.03638.9577.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,290.6317,048.00-133.8 %0.01,567.041,388.3511.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,510.7610,772.94-206.9 %0.0796.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,323.06699.0069.9 %5.09,068.05196.3397.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี13,026.141.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,492,748 410,208 72.52 % 77,119 21,887 71.62 %