สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,602.70613.0076.4 %5.0351.03161.5054.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,105.133,425.6769.2 %5.0632.340.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,230.6044.0098.6 %5.0537.210.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,220.0810,140.0017.0 %5.01,666.04421.1074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,181.76748.0082.1 %5.0237.4590.7261.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,166.41366.0091.2 %5.0285.1052.6381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,968.22264.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4850.6279.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,284.321,237.0062.3 %5.0670.28249.3162.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,061.81985.0067.8 %5.0613.32264.3656.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,812.811,712.0055.1 %5.0898.56460.4248.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก2,808.401,954.0030.4 %5.0518.24166.5667.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,035.43947.0068.8 %5.0480.21428.4910.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,782.861,880.0084.0 %5.0955.61681.2328.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,780.903,236.40-81.7 %0.0417.3154.5386.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,060.452,215.4445.4 %5.0974.63419.2857.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,449.101,770.4648.7 %5.0651.3580.4387.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,143.821,127.7084.2 %5.01,621.17108.3193.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,100.461,140.0063.2 %5.0594.31194.0667.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,345.42721.0078.4 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,699.45565.0079.1 %5.0423.16246.6341.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,293.531,900.0042.3 %5.0670.37145.3778.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,616.4113,123.00-184.3 %0.01,183.801,320.44-11.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,027.804,770.005.1 %2.51,354.95467.3665.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,300.121,535.0053.5 %5.0670.37251.0762.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,095.2313,002.45-60.6 %0.01,925.4377.8696.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,025.761,391.0054.0 %5.0480.21339.8329.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,244.692,320.0028.5 %5.0651.3177.8788.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,340.341,640.0050.9 %5.0651.35298.6054.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,551.092,245.0065.7 %5.0841.51491.1241.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,923.663,250.0017.2 %5.0337.4178.5276.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,783.141,944.0082.0 %5.0556.27172.9568.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก22,195.3122,735.00-2.4 %0.0468.261,321.56-182.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,821.581,073.0062.0 %5.0347.1079.0977.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,183.141,247.0060.8 %5.0556.27273.8450.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก594.111,407.00-136.8 %0.0385.130.9599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,616.463,490.5424.4 %5.0803.44244.0869.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,096.101,235.0075.8 %5.0936.59177.6581.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,019.142,155.1028.6 %5.0537.26255.7752.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,870.7011,447.1960.4 %5.01,195.11640.7146.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,261.665,689.03-74.4 %0.0257.61623.00-141.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก57,088.8165,538.00-14.8 %0.01,080.74600.8844.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก51,523.5915,725.0069.5 %5.0434.04905.00-108.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์30,952.6713,416.0056.7 %5.0477.31621.01-30.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,177.3511,586.56-41.7 %0.01,267.571,148.119.4 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,126.762,047.0034.5 %5.0594.31305.0848.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,499.98557.0077.7 %5.0347.10131.6162.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก34,537.599,250.0073.2 %5.03,829.485,362.76-40.0 %0.0
รวม 411,607 250,811 39.07 % 36,231 20,545 43.29 %