สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,420.88519.0078.6 %5.0459.07223.0451.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,364.754,988.0046.7 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,561.05276.8092.2 %5.021.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,004.531,160.0061.4 %5.0744.32106.2485.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,819.771,306.0053.7 %5.0668.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,015.472,170.0580.3 %5.01,790.19438.8975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,922.34748.0080.9 %5.0307.1934.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,564.83261.0092.7 %5.0305.2660.2380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,423.64331.0090.3 %5.0425.9136.3691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,765.46706.0081.3 %5.0276.3955.3080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,500.70585.0083.3 %5.0333.2670.3978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,826.98148.0096.1 %5.0424.94133.4568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,435.78142.0095.9 %5.0239.1153.2377.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ22,676.6825,204.60-11.1 %0.01,660.27972.6941.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,632.682,012.0056.6 %5.01,181.682,247.02-90.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,006.02880.0056.1 %5.0478.09171.8064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,152.761,524.8075.2 %5.0604.74168.7472.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,393.511,370.0059.6 %5.01,010.54855.7015.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,845.64871.0069.4 %5.0687.27263.8461.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,584.08852.1067.0 %5.0400.51657.09-64.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,917.292,324.0040.7 %5.01,105.62950.9014.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,780.38251.0085.9 %5.0490.39595.39-21.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,717.56998.0073.2 %5.0953.49203.1678.7 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,237.473,617.5314.6 %5.01,259.3760.4595.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,727.489,407.47-7.8 %0.01,371.84153.8588.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,835.50744.0084.6 %5.0668.25463.3930.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,628.42643.0082.3 %5.0763.3344.2794.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,835.77406.0085.7 %5.0573.17422.4226.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,514.352,644.4224.8 %5.0915.46199.5078.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว5,699.1141,643.47-630.7 %0.01,466.921,803.81-23.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,396.395,563.00-63.8 %0.0915.461.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,206.351,330.0074.5 %5.0782.34169.9578.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,998.326,960.87-74.1 %0.01,086.6077.7092.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว9,722.24647.0093.3 %5.0374.97480.41-28.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,330.512,629.2021.1 %5.0782.34512.1834.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,506.121,554.00-3.2 %0.0915.46351.4861.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,997.211,890.0062.2 %5.0953.49603.2536.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,670.911,825.0050.3 %5.0611.2039.4293.6 %5.0
สพ. สระแก้ว10,184.992,156.0078.8 %5.0763.33565.7325.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 43,975.3934,814.0020.8 %5.0888.81183.9979.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,448.62773.0068.4 %5.0516.7158.4388.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,594.641,622.0054.9 %5.0877.43999.71-13.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,549.99911.0064.3 %5.0554.15333.2539.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,634.875,008.09-37.8 %0.01,010.54398.4060.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,186.941,260.0060.5 %5.0668.25699.02-4.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,122.2514,535.25-43.6 %0.03,520.65445.8687.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,077.945,064.0058.1 %5.0861.48169.1780.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว44,553.713,816.0091.4 %5.0988.4742.3995.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,621.4216,760.20-0.8 %0.01,505.02856.2443.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 229,864.8411,275.1862.2 %5.01,602.241,288.6619.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว28,892.532,331.2091.9 %5.0327.45187.1142.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว50,238.5867,313.00-34.0 %0.01,250.811,379.00-10.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว20,552.1321,479.00-4.5 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น87,698.0130,256.5365.5 %5.0870.062.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,182.4713,465.60-87.5 %0.01,870.791,685.119.9 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,388.331,880.0044.5 %5.0858.41381.0755.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,388.68658.0072.5 %5.0535.14174.1167.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว71,406.798,202.4088.5 %5.035,643.007,896.6877.8 %5.0
รวม 635,202 374,714 41.01 % 84,044 32,561 61.26 %