สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,527.32465.0081.6 %5.0867.46272.1268.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา27,109.3020,693.0023.7 %5.0191.26247.07-29.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,822.96509.4094.2 %5.0109.4962.7342.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา3,881.314,124.00-6.3 %0.01,543.12251.2483.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,767.451,273.8754.0 %5.01,556.41127.2191.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,812.851,136.0070.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 913,018.971,838.8385.9 %5.03,439.01195.2194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,132.6036,084.00-79.2 %0.04,872.581,039.9278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 210,538.9014,608.00-38.6 %0.02,887.791,195.8358.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,207.033,676.9029.4 %5.0496.7890.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3031.5990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,200.4171.0097.8 %5.0219.2519.6391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,339.09587.0082.4 %5.0357.7367.9281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,136.13556.0086.6 %5.0262.6186.9266.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,576.99426.0088.1 %5.0241.8199.5058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,235.98190.0094.1 %5.0449.5634.0392.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,398.05168.0095.1 %5.0259.4383.1567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,124.12500.0084.0 %5.0393.3345.3088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,405.64288.0091.5 %5.0249.7887.6764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,416.38419.0087.7 %5.0278.7279.2671.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,393.50206.0093.9 %5.0171.0420.9887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,334.18304.0090.9 %5.0234.6418.3992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,510.43332.0090.5 %5.0420.304.4498.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,226.20458.0085.8 %5.0281.0389.8468.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,345.02151.0095.5 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,189.78213.0093.3 %5.0278.1551.3081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,350.53497.0085.2 %5.0370.7936.8490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง3,733.801,183.0068.3 %5.0560.8769.5387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,197.76524.0083.6 %5.0316.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,353.05319.0090.5 %5.0519.2642.4891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,498.91754.0078.5 %5.0450.09106.3676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,326.05362.0089.1 %5.0388.29117.8769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,388.37568.0083.2 %5.0403.2092.7177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,210.93308.0090.4 %5.0344.447.4297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,275.1092.0097.2 %5.0314.0718.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,136.0595.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,565.527,172.64-9.2 %0.02,585.69572.5577.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา6,782.682,893.8457.3 %5.02,731.03508.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,288.561,075.8053.0 %5.0995.29304.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,309.11438.0081.0 %5.0507.80294.5042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,436.261,743.6028.4 %5.0647.99304.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,010.551,463.4051.4 %5.01,076.64301.1572.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,439.84868.0064.4 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,378.48691.0070.9 %5.0616.21317.3048.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,261.541,998.0038.7 %5.01,152.70385.6366.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,386.283,015.0031.3 %5.01,609.08788.5051.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,898.07876.5769.8 %5.01,533.76311.2679.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,849.30812.0071.5 %5.01,019.59765.9424.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 856,451.1946,695.0017.3 %5.025,771.606,106.6076.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,241.021,518.0053.2 %5.0915.59396.4456.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,492.00443.0082.2 %5.0848.44529.1537.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์82,998.1770,160.0015.5 %5.03,814.663,708.782.8 %1.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,642.752,873.0038.1 %5.01,300.861,325.25-1.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,210.573,647.0070.1 %5.04,765.744,163.2512.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,610.697,156.0038.4 %5.01,697.701,184.4630.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,227.073,678.56-65.2 %0.0731.07835.49-14.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,362.463,313.6047.9 %5.02,578.90513.3480.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,124.604,601.2210.2 %5.02,027.44608.9570.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,264.311,625.9850.2 %5.01,346.541,586.98-17.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา17,116.3820,874.88-22.0 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 45,700.631.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)10,788.9520,166.84-86.9 %0.04,283.035,472.00-27.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,528.436,836.00-4.7 %0.02,650.54658.0075.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,654.122,015.0044.9 %5.0913.24226.1075.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,561.325,890.00-65.4 %0.01,304.83486.3562.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,954.106,798.8524.1 %5.03,418.831,832.6846.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,906.268,303.0016.2 %5.03,342.051,712.5548.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,685.121.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,842.78489.0082.8 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,511.04367.0075.7 %5.051.1256.17-9.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,391.75651.0053.2 %5.030.5640.61-32.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,260.191.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,665.40975.0063.4 %5.0930.94518.1844.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,826.162,389.0037.6 %5.01,361.89699.4248.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,469.348,320.00-52.1 %0.01,913.343,476.46-81.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,172.881.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,288.411,352.0068.5 %5.01,247.78167.0186.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,253.9212,683.09-37.1 %0.02,959.22206.5293.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,062.707,604.00-25.4 %0.02,931.60382.8586.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา9,988.731,457.0085.4 %5.01,228.76246.0580.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,368.902,625.0022.1 %5.01,247.78367.3470.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,427.002,049.0053.7 %5.01,742.200.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,577.17467.8489.8 %5.01,381.53901.5534.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,082.116,439.00-26.7 %0.01,010.5997.4390.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา78,659.1622,745.0071.1 %5.0906.09392.7256.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา42,334.2911,314.0073.3 %5.0970.39595.3838.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 52,142.1258,350.00-11.9 %0.01,651.82817.6050.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 77,376.121.00100.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 53,728.8095,202.49-77.2 %0.01,688.15887.3047.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา53,873.9343,892.0018.5 %5.01,770.381,175.6533.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 38,302.2617,840.00-114.9 %0.02,795.031,556.8344.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,469.091.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,540.023,426.0038.2 %5.01,592.22513.0067.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา580,118.9413,020.0097.8 %5.031,929.01541.5098.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,322.331.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,161.037,620.32-23.7 %0.02,426.79692.8971.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,414.811,771.2348.1 %5.01,342.86307.5277.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา5,755.654,586.0020.3 %5.02,485.511,541.5438.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา11,715.231.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,032.991,703.6757.8 %5.0846.59141.5183.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา39,662.345,760.0085.5 %5.02,289.00438.8980.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา17,331.556,703.2461.3 %5.01,048.62466.7855.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 137,521.369,703.0074.1 %5.0996.13727.6227.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 225,105.079,571.6861.9 %5.0640.22563.6312.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 37,904.945,921.4425.1 %5.01,988.79420.1978.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 425,057.769,112.0063.6 %5.01,679.41318.5881.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 525,971.078,360.0067.8 %5.01,598.85471.4670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 645,714.098,355.3281.7 %5.01,298.80598.3453.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 710,054.197,438.3426.0 %5.01,579.20533.5466.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,547.471.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา96,180.411.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย24,012.751.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี40,588.711.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ31,517.541.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา143,554.531.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา42,106.101.00100.0 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา38,775.3933,376.0013.9 %5.01,396.76213.2784.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง53,722.3714,679.4172.7 %5.01,261.09896.9828.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย37,242.4637,192.000.1 %0.51,454.50454.3568.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,434.56657.0073.0 %5.01,899.12173.2090.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่72,790.3225,648.0064.8 %5.01,355.851,011.7425.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา55,067.5240,625.0026.2 %5.01,274.111,362.70-7.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง80,259.021.00100.0 %5.01,285.381.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา30,948.0732,026.00-3.5 %0.03,071.203,978.89-29.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา12,872.819,672.0524.9 %5.05,507.773,939.3728.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา38,905.4724,035.9938.2 %5.01,443.66578.7659.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.70272.6879.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา38,175.3627,587.1527.7 %5.03,780.812,317.4238.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,340.331,717.0048.6 %5.01,285.81724.4143.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,930.723,240.0045.4 %5.02,157.71839.4261.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,573.031,014.0060.6 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,144.681,303.5058.5 %5.01,188.23234.5080.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 342,942.7116,027.0062.7 %5.018,710.248,128.6056.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา11,804.9423,800.00-101.6 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,741,142 1,026,504 62.55 % 263,079 87,334 66.80 %