สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,836.41620.0078.1 %5.0281.00102.7563.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,217.584,292.00-1.8 %0.0737.38112.9084.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,964.321,575.0046.9 %5.0414.1150.8987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 132,089.5729,541.067.9 %3.53,817.98455.0588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 225,948.9421,613.2616.7 %5.03,829.45519.5786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,737.1620,911.033.8 %1.53,418.64604.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,646.641,779.0061.7 %5.0425.5938.5590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,849.321,967.0059.4 %5.0410.4386.9978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,183.153,485.3016.7 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,430.461,620.0070.2 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,931.58919.0076.6 %5.0337.2438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,472.021.00100.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 14,789.523,910.0018.4 %5.0452.1461.7586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,213.862,144.0049.1 %5.0319.03118.7562.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,359.017,603.00-19.6 %0.01,136.72321.0971.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,868.117,121.00-46.3 %0.0837.63734.8712.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,389.213,058.0030.3 %5.0889.51427.5051.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,366.991,108.0053.2 %5.0300.02145.9551.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,677.971,625.0039.3 %5.0414.11290.7029.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,217.393,732.6428.5 %5.0634.76275.8056.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,783.472,676.00-50.0 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,726.703,690.0021.9 %5.01,079.67527.1951.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,483.0817,411.00-5.6 %0.01,307.86450.1065.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,287.142,228.0032.2 %5.0566.24213.2262.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,684.311,291.0072.4 %5.01,079.6756.1894.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,517.371,140.0067.6 %5.0395.09372.405.7 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,906.934,478.00-14.6 %0.0794.43356.0555.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ18,973.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ576.05ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,908.794,791.0030.7 %5.01,307.86460.7564.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ7,981.182,841.0064.4 %5.01,003.61134.9086.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,136.2813,129.00-84.0 %0.01,479.01111.3192.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,559.182,603.0075.3 %5.0471.16187.9460.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,271.682,931.0010.4 %5.0623.29134.1378.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,252.752,362.0044.5 %5.0493.59221.6355.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,071.095,557.0057.5 %5.01,364.91535.6260.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,326.268,756.00-64.4 %0.01,307.8696.4392.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,582.7119,864.0025.3 %5.01,007.46739.6626.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ44,443.3014,101.0068.3 %5.0780.83356.1254.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.381,317.0635.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,520.771,048.0058.4 %5.0319.03172.0046.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,908.957,541.00-9.1 %0.01,440.98213.7785.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ31,391.2549,000.00-56.1 %0.02,322.74330.4085.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,020.328,569.00-22.1 %0.01,079.67513.0052.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ64,488.8425,000.0061.2 %5.05,605.471,301.5976.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,176.941,950.0062.3 %5.0870.50377.4256.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,098.494,956.0018.7 %5.0642.30109.9782.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,883.4113,994.0033.0 %5.0839.17513.9638.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,615.898,511.00-135.4 %0.0863.0398,709.71-11,337.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,024.817,204.0028.1 %5.0253.95116.5054.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ90,394.8979,618.0011.9 %5.01,457.77592.6759.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ32,941.4627,322.0017.1 %5.0648.181,160.39-79.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ85,787.2719,880.0076.8 %5.0451.73515.85-14.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ33,787.6017,002.0049.7 %5.011,668.291,792.4784.6 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย333,769.56290,000.0013.1 %5.06,335.511,242.8780.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,935.834,000.00-1.6 %0.0851.48825.823.0 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,344.60673.0079.9 %5.0300.02124.8558.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,062,202 794,742 25.18 % 73,148 119,349 -63.16 %