สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,280.68706.0078.5 %5.0603.38250.9258.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์66,887.0311,403.7383.0 %5.080.50305.15-279.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,734.83780.0071.5 %5.0928.6877.8391.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์18,613.123,752.0079.8 %5.02,714.15779.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.0444.7984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง2,814.44304.0089.2 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,114.74454.0085.4 %5.0237.1821.5890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,250.52617.0081.0 %5.0404.7246.5188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,345.25348.0089.6 %5.0403.4644.7988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,126.07199.0093.6 %5.0437.8838.6791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,193.60434.0086.4 %5.0310.3499.8267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,090.12242.0092.2 %5.0323.0338.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง2,995.94244.0091.9 %5.0293.5521.9192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,328.83530.0084.1 %5.0327.0923.2092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,261.96201.0093.8 %5.0350.6857.9383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,085.00282.0090.9 %5.0353.5220.3394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,055.31193.0093.7 %5.0306.2640.5986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,062.26250.0091.8 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,075.71202.0093.4 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,025.34124.0095.9 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,056.23121.0096.0 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,544.27237.0093.3 %5.0376.9039.7789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์2,957.55260.0091.2 %5.0308.438.6797.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,057.042,135.8830.1 %5.0945.66874.007.6 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,337.961,423.9239.1 %5.0428.69128.2570.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,478.83658.0073.5 %5.0542.97226.1058.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,446.09949.0061.2 %5.0520.47304.0041.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,173.49775.0064.3 %5.0520.18216.6058.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,405.391,432.0057.9 %5.01,154.84895.5722.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,273.79732.0077.6 %5.0812.55510.0737.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,692.60310.0088.5 %5.0812.53570.1529.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,334.392,725.6037.1 %5.01,325.982,999.39-126.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,188.163,423.20-56.4 %0.0669.63267.0460.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,398.713,946.0026.9 %5.02,067.591,513.1726.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,032.222,643.0034.5 %5.01,440.08231.9783.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์5,687.899,660.00-69.8 %0.01,972.53403.7579.5 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์978,761.2558,784.6094.0 %5.08,497.62491.2594.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์2,890.601,027.0064.5 %5.0869.58597.5531.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,567.62420.0090.8 %5.0106.6558.2545.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,806.37487.0073.0 %5.083.18116.69-40.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,108.50934.0070.0 %5.01,135.8277.2093.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,495.13524.0079.0 %5.0679.44299.8255.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์2,655.921,617.0039.1 %5.0983.68553.0843.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,053.181,600.0060.5 %5.01,478.112,708.77-83.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,417.042,389.0055.9 %5.02,005.261,010.9049.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,178.761,278.0041.3 %5.0527.31372.4029.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์2,866.907,518.77-162.3 %0.01,070.65248.4476.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์9,618.451,333.4086.1 %5.0907.63462.4449.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,136.001,015.0075.5 %5.01,173.86467.8760.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,077.232,577.0063.6 %5.01,877.45876.0253.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,193.913,574.00-11.9 %0.01,021.73779.9523.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,519.963,522.00-39.8 %0.0755.5039.2494.8 %5.0
สพ.บุรีรัมย์44,759.428,065.0082.0 %5.0790.79588.5225.6 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 8,632.688,176.585.3 %2.5587.361,417.49-141.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,150.15700.0067.4 %5.0603.38208.6265.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,441.261,222.0049.9 %5.0698.46304.6156.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,884.126,656.113.3 %1.51,230.88591.4951.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,135.115,865.43-174.7 %0.01,059.76721.7731.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์18,312.405,638.0969.2 %5.02,506.82506.7079.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 153,838.686,515.0087.9 %5.01,114.18280.6074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 218,374.216,860.0062.7 %5.01,416.19599.8557.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 313,217.655,828.8055.9 %5.01,611.13411.3374.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 416,341.376,827.6658.2 %5.02,653.75715.9573.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,700.524,246.04-149.7 %0.0206.52283.14-37.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง19,358.1318,480.004.5 %2.0977.95571.2541.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์14,822.0460,558.99-308.6 %0.0747.281,732.19-131.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์24,457.5723,009.475.9 %2.51,047.00585.5644.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก68,724.9718,144.0073.6 %5.0954.7549.6494.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์15,289.6124,697.00-61.5 %0.02,293.252,248.701.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 2,693.151,844.0031.5 %5.0907.65675.0225.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,548.6590.0096.5 %5.0641.41193.0169.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,565,434 354,722 77.34 % 68,566 32,950 51.94 %