สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.86153.8446.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,694.9916,814.0143.4 %5.0116.99474.63-305.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์7,481.955,905.3021.1 %5.076.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,159.892,724.4213.8 %5.0939.08134.3885.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,444.40804.0067.1 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์16,059.524,908.8069.4 %5.02,192.51698.2568.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,505.28816.0076.7 %5.0274.6861.7577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,443.09628.0081.8 %5.0307.8058.8980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,342.08241.0092.8 %5.0253.7035.1686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,279.89144.0095.6 %5.0246.3812.4295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,279.8977.0097.7 %5.0223.0317.4592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,286.03409.0087.6 %5.0195.1813.1393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,342.08677.0079.7 %5.0311.3265.3479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,279.89576.0082.4 %5.0364.5515.4795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,288.80336.0089.8 %5.0302.0317.8594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,342.08518.0084.5 %5.0350.2689.7874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,279.89199.0093.9 %5.0172.1216.8790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,335.95876.0073.7 %5.0310.7421.8393.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม5,595.075,635.39-0.7 %0.0903.02228.0174.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,263.394,073.22-24.8 %0.0918.041,093.86-19.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10292.6039.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,711.89670.0075.3 %5.0602.94465.5022.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,587.04731.0071.7 %5.0546.69209.0061.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์3,770.643,010.0220.2 %5.0792.52652.4917.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,789.07944.4066.1 %5.0784.92316.6359.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,731.60431.0084.2 %5.0651.81689.99-5.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,207.421.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,732.161,872.6031.5 %5.0756.91445.5541.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,784.161,818.6662.0 %5.01,773.76950.0046.4 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์3,953.232,003.4749.3 %5.01,355.4084.5593.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์3,817.121.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,111.121,248.0059.9 %5.0880.00152.7282.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4558.7013.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7560.54-3.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8932.3055.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,588.001,157.0067.8 %5.01,143.0558.9094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,416.45198.0091.8 %5.0382.87247.6735.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,128.001,667.0946.7 %5.0899.02443.9050.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,773.6111,794.36-74.1 %0.07,686.462,671.9665.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,293.171,934.0041.3 %5.0570.4895.0083.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,298.377,554.1526.6 %5.03,694.37119.4796.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์9,410.721.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,450.531,055.5476.3 %5.0956.07402.2657.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,501.553,218.008.1 %4.0845.21676.2620.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,388.722,983.0032.0 %5.01,355.40925.3831.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,317.561,950.0041.2 %5.0624.996.2699.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,716.691,451.0085.1 %5.0822.96482.8441.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์44,897.3832,900.1926.7 %5.0976.04732.7924.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์507.47520.00-2.5 %0.0200.47177.5411.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,057.471,322.4356.7 %5.0880.00617.2629.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,986.21974.0067.4 %5.0291.76206.5629.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,575.765,693.94-24.4 %0.0766.03496.0935.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,016.322,832.7629.5 %5.0988.83684.3230.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,206.80492.7990.5 %5.01,032.13604.9941.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์8,508.833,074.0063.9 %5.01,373.50281.2079.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์9,154.566,957.2224.0 %5.01,085.16562.8848.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 129,763.8111,338.0061.9 %5.01,335.78248.7181.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 224,771.794,765.4580.8 %5.01,250.54617.7250.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,244.243,650.9960.5 %5.01,600.90582.8363.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,277.895.2699.9 %5.0372.35577.00-55.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,614.282,612.9253.5 %5.0379.09608.00-60.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์90,754.3069,009.0024.0 %5.01,759.96534.4969.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์110,159.6127,924.9974.7 %5.0958.91928.053.2 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์45,713.3514,713.0067.8 %5.0699.12709.05-1.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม71,147.531.00100.0 %5.0943.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท56,181.3618,517.0067.0 %5.0821.73475.6242.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ55,514.7413,824.0075.1 %5.0892.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11,272.9118,685.00-65.8 %0.02,558.652,547.210.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 2,964.23891.9969.9 %5.0765.91342.5355.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,646.96669.0074.7 %5.0613.80347.2743.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์28,676.274,660.0183.7 %5.09,120.416,194.7332.1 %5.0
รวม 850,797 340,091 60.03 % 72,621 32,830 54.79 %