สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,141.71588.0081.3 %5.0525.76122.4676.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ24,911.76588.0397.6 %5.0245.87147.2540.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ2,940.172,057.3430.0 %5.0933.85245.7773.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,598.611,659.0036.2 %5.0800.7452.4993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,092.613,405.5169.3 %5.03,158.72986.4368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,012.111,399.0065.1 %5.0268.7851.9780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,774.93457.0087.9 %5.0397.1973.5581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,827.41327.0091.5 %5.0323.5554.9783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,884.43393.0089.9 %5.0356.9028.7392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,588.16125.0096.5 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,812.27241.0093.7 %5.0246.9535.8985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,628.3230.0099.2 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,575.04128.0096.4 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,550.13153.0095.7 %5.0278.2236.1287.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,593.71245.0093.2 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,622.00144.0096.0 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,587.47246.0093.1 %5.0252.8943.8182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,625.23106.0097.1 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,738.75399.0089.3 %5.0264.0057.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,612.37240.0093.4 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,603.04159.0095.6 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,653.23135.0096.3 %5.0188.7811.1894.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,727.84481.0087.1 %5.0256.9147.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,341.732,793.8016.4 %5.01,047.94380.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,250.37669.0070.3 %5.0524.96194.7562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,133.28941.0055.9 %5.0339.15177.6547.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,303.39931.2759.6 %5.0360.6463.6582.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,169.57568.0073.8 %5.0482.69296.4038.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,029.522,700.9646.3 %5.01,352.20645.5852.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,907.65628.0083.9 %5.0440.01385.7012.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,032.75527.1082.6 %5.0724.67243.2066.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ7,947.173,054.8461.6 %5.03,177.74581.4781.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,104.113,446.40-63.8 %0.0592.13607.60-2.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,984.373,591.5627.9 %5.01,561.40680.3756.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ6,434.671,870.8870.9 %5.01,371.22167.8587.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ12,583.478,775.2330.3 %5.01,599.41378.3176.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ2,511.251,544.0038.5 %5.0914.83597.5834.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,465.73369.0074.8 %5.065.2784.63-29.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,329.28583.0082.5 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,603.76917.5864.8 %5.0705.66161.5077.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,168.962,757.0233.9 %5.0990.90318.2867.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,568.314,402.193.6 %1.51,400.50645.4653.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ1,946.752,570.00-32.0 %0.01,238.1323.1398.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,118.671,037.0066.7 %5.01,047.94474.2054.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ23,638.039,000.4861.9 %5.010,460.86143.2198.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,527.391,227.0065.2 %5.0705.66645.318.6 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ5,232.443,150.6639.8 %5.0819.75447.4645.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,699.843,702.61-0.1 %0.01,143.02517.6854.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ6,578.391,962.8070.2 %5.0421.06474.05-12.6 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ2,860.992,507.9012.3 %5.0819.7782.0390.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ9,839.041,590.5883.8 %5.0876.80329.6562.4 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 41,365.8721,773.2047.4 %5.01,046.42427.2759.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,315.79658.0071.6 %5.0572.54165.4371.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ2,899.841,999.2031.1 %5.0834.42341.0559.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,445.73621.0074.6 %5.0629.59318.2549.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,298.663,361.4121.8 %5.01,238.08355.4171.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,629.212,971.0035.8 %5.01,656.48589.1064.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ1,969.954,980.23-152.8 %0.01,219.09473.7461.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร46,556.867,523.7083.8 %5.02,803.30477.2283.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 117,593.7213,272.2324.6 %5.02,297.2599.0095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 246,335.656,857.6685.2 %5.01,092.79616.2543.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 396,439.322,241.5597.7 %5.02,948.01363.5287.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 435,098.297,768.3277.9 %5.01,477.83251.2283.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,581.262,760.92-7.0 %0.0218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ159,776.9575,072.0053.0 %5.01,990.03988.7250.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ38,409.3464,830.00-68.8 %0.01,243.272,228.65-79.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ24,024.4117,002.0029.2 %5.0933.39274.0570.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์87,649.40132.3899.8 %5.01,027.38448.3356.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ43,087.181,515,162.00-3,416.5 %0.0888.83606.3831.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ72,671.6126,964.0862.9 %5.0858.79277.6867.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ17,308.4321,536.00-24.4 %0.02,247.401,788.5120.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,704.851,880.0030.5 %5.0762.70407.0146.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,527.891,033.0059.1 %5.0686.64269.9660.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ29,307.178,436.0071.2 %5.010,134.313,855.4962.0 %5.0
รวม 1,030,410 1,890,362 -83.46 % 85,160 27,752 67.41 %