สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,932.64737.0074.9 %5.0776.55151.2180.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 259,573.7319,622.0067.1 %5.0435.32590.37-35.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี15,940.4021,140.58-32.6 %0.073.81175.75-138.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี49,759.849,519.8080.9 %5.0210.41487.40-131.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี2,966.722,004.0032.5 %5.0966.7171.1792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี24,948.8518,456.0026.0 %5.03,495.83861.6575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,077.121,600.0060.8 %5.0310.14107.5865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,165.33436.0089.5 %5.0294.6069.6876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,460.64589.0083.0 %5.0422.140.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,091.57156.0095.0 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,328.27288.0091.3 %5.0449.47108.0976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,150.80255.0091.9 %5.0266.6057.6078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร3,964.80369.0090.7 %5.0354.9367.4081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,185.33191.0094.0 %5.0373.5095.7974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,239.15480.0085.2 %5.0305.4378.5474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล2,980.48502.0083.2 %5.0388.1275.1280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,244.27370.0088.6 %5.0415.1576.9081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,050.88461.0084.9 %5.0498.33101.1479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,276.37322.0090.2 %5.0303.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย2,310.67420.0081.8 %5.0415.0012.2797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,330.35416.0087.5 %5.0190.0211.0194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,105.73176.0094.3 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,674.61200.0094.6 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,118.91460.0085.3 %5.0338.5666.9980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,111.53109.0096.5 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์329.52134.0059.3 %5.0148.4031.2479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,278.08250.0092.4 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก6,184.9120,985.59-239.3 %0.02,225.64315.9885.8 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,239.522,934.039.4 %4.51,081.69935.1713.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,452.772,000.0018.5 %5.0687.02475.0030.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,716.96815.0070.0 %5.0540.34308.9142.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,531.571,359.0046.3 %5.0594.48235.6660.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,465.891,101.6055.3 %5.0603.85305.6649.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,522.21705.0072.0 %5.0477.39315.8133.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี4,634.99558.0088.0 %5.01,651.7592.1994.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,639.841,957.1846.2 %5.0895.73287.9567.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,300.671,247.0945.8 %5.01,366.04796.0541.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,636.881,732.2034.3 %5.0947.69740.2721.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 711,796.8313,976.00-18.5 %0.04,702.143,852.2518.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,117.071,259.5069.4 %5.01,536.49302.1080.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี2,947.311,071.0063.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี4,993.092,625.0047.4 %5.01,518.17950.0037.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,809.282,559.8232.8 %5.01,861.031,378.7225.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี21,864.4518,406.1115.8 %5.02,404.83724.0069.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี1,918.771,251.6634.8 %5.0560.99336.8240.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,943.683,588.4439.6 %5.02,188.81705.0567.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,289.172,572.0351.4 %5.01,172.46775.2533.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี9,220.1118,279.76-98.3 %0.0163,356.91483.5299.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี256,223.70208,384.1318.7 %5.01,459.8991.8493.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,149.3113,684.99-49.6 %0.03,362.646,333.25-88.3 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,373.846,320.64-17.6 %0.01,719.813,130.75-82.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,459.201,077.0068.9 %5.01,118.84222.3080.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,607.605,631.37-56.1 %0.01,440.93985.6331.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,306.009,421.8023.4 %5.05,106.30523.4589.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,053.045,488.779.3 %4.52,574.912.8599.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,861.339,167.2548.7 %5.0402.07132.7167.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,415.87433.0069.4 %5.087.1946.6646.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,960.931,074.0072.9 %5.01,404.0937.7697.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,809.87657.6076.6 %5.0857.69554.0335.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี4,368.8341,498.16-849.9 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,886.753,747.8323.3 %5.01,413.11137.4590.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,312.481,754.6347.0 %5.01,080.80372.7065.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,960.088,678.16-45.6 %0.01,784.40220.1487.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,036.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,861.604,088.5015.9 %5.01,461.12340.9476.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,124.324,089.8033.2 %5.01,993.57877.5756.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี21,746.0913,906.4136.1 %5.0906.57335.0263.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี60,263.4219,692.0067.3 %5.0671.76524.0422.0 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 108,320.8372,534.6033.0 %5.02,302.161,023.4055.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,343.971,078.5354.0 %5.0725.42242.5966.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,981.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ626.95ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี18,842.1616,526.0012.3 %5.01,443.34791.4045.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,744.031,447.1247.3 %5.0909.6623.5197.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,808.405,124.4811.8 %5.01,556.20365.5676.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี8,485.874,339.0048.9 %5.03,267.64585.0082.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,864.323,818.57-33.3 %0.01,230.69651.2047.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี8,612.0012,572.04-46.0 %0.03,362.72474.4285.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8,654.675,162.3040.4 %5.03,362.7285.8397.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี16,295.471,614.0090.1 %5.0760.46285.0062.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 179,890.1011,264.0085.9 %5.01,316.83383.8070.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 238,863.6311,000.4271.7 %5.01,369.17277.0879.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 360,349.491,137.0898.1 %5.03,187.24691.2078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 424,478.177,182.7570.7 %5.03,073.85286.9090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 524,535.369,416.0061.6 %5.01,311.31350.3873.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม83,734.6629,198.0065.1 %5.01,177.74501.8257.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี48,007.3588,523.00-84.4 %0.01,262.11491.3161.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี25,709.7524,131.006.1 %3.01,084.31221.3579.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล52,490.8220,399.2161.1 %5.01,020.43612.4840.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ31,991.5216,847.0047.3 %5.01,080.47610.0943.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี18,744.9123,424.56-25.0 %0.03,003.661,564.9047.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,725.315,420.7637.9 %5.03,911.951,622.8558.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี15,073.1523,849.01-58.2 %0.01,126.03383.8065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,666.001,097.0058.9 %5.0605.971.0099.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี31,811.3329,007.008.8 %4.02,943.511,020.2565.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,092.721,459.0064.4 %5.01,213.92656.4545.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,430.484,400.000.7 %0.51,556.2073.0895.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี2,831.25595.9679.0 %5.0890.64441.2750.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี27,752.679,528.7665.7 %5.06,640.865,159.4022.3 %5.0
รวม 1,532,717 981,541 35.96 % 290,357 53,615 81.53 %