สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,629.76558.0084.6 %5.0509.58176.7465.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร13,280.7712,686.804.5 %2.0189.3440.8178.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,904.721,582.0045.5 %5.0623.68196.4668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,591.65747.0071.2 %5.0585.6436.2493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร12,464.965,144.0058.7 %5.01,783.63423.7076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,928.08758.0080.7 %5.0365.8545.7487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,719.79142.0096.2 %5.0218.2570.1267.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,813.71227.0094.0 %5.0322.4038.1788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,457.71272.0093.9 %5.0286.0466.1376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,701.07378.0089.8 %5.0262.2942.4583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,524.08191.0094.6 %5.0218.5957.5073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,212.91214.0094.9 %5.0284.7311.5096.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,596.113,162.00-21.8 %0.0680.70268.8560.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,015.251.00100.0 %5.0233.54121.6047.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,159.23664.0069.2 %5.0460.98186.2059.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,685.01637.0076.3 %5.0399.73247.9538.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,550.43896.0074.8 %5.01,042.01120.7988.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,656.83793.0070.2 %5.0516.79235.7854.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,690.40731.0080.2 %5.0642.67221.9765.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,187.441,216.0061.9 %5.0813.82597.8226.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,026.452,838.88-40.1 %0.0530.15691.53-30.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,327.651,163.1173.1 %5.01,346.26630.4753.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร3,603.682,110.3841.4 %5.0870.86171.3980.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร5,653.7911,558.71-104.4 %0.01,460.38387.3973.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,711.601,121.0076.2 %5.0737.77328.3255.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,351.07602.0082.0 %5.0737.7662.3591.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,564.99477.0086.6 %5.0493.57236.9952.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,040.431,700.0044.1 %5.0606.21336.4344.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.23923.2129.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,017.47465.0077.0 %5.01,118.07413.2863.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,633.042,034.0022.8 %5.0761.77323.8957.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,104.915,907.00-43.9 %0.01,039.4663.1293.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,823.81857.0077.6 %5.0661.70460.0530.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,370.031,715.0049.1 %5.0870.86103.3988.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,872.272,770.0028.5 %5.0653.230.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,358.291,790.6858.9 %5.0908.91471.2248.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,451.492,237.008.7 %4.0509.5838.3392.5 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร9,542.191,163.0087.8 %5.0642.67358.1544.3 %5.0
รจ.จ.ยโสธร30,869.6221,484.0030.4 %5.0765.03598.9921.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,256.83612.0072.9 %5.0395.48106.9473.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร2,959.01775.0073.8 %5.0623.67406.7934.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,324.45490.0078.9 %5.0471.54118.8474.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,373.733,327.531.4 %0.5813.82188.5376.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,428.99915.0073.3 %5.01,003.9838.9796.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร10,473.013,838.0663.4 %5.03,837.32237.3193.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 127,943.577,391.3373.5 %5.01,624.93381.4576.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,429.1391.9899.0 %5.01,304.52229.1782.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร5,587.783,779.7132.4 %5.0335.03250.9425.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร75,363.9532,367.8657.1 %5.01,712.87787.7454.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา51,051.2914,120.0072.3 %5.0786.52882.86-12.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,517.4412,288.00-88.5 %0.01,611.811,036.7435.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,609.921,229.0052.9 %5.0642.67614.174.4 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,400.83431.0082.0 %5.0471.53281.8040.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร30,004.8010,586.9964.7 %5.02,260.356,097.92-169.8 %0.0
รวม 417,817 185,237 55.67 % 44,359 21,466 51.61 %