สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,420.47516.0084.9 %5.0592.85178.2469.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,369.816,826.767.4 %3.538.88103.34-165.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,996.123,910.68-30.5 %0.0821.04158.0280.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,076.151,290.0058.1 %5.0663.6443.8893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ11,001.225,076.3253.9 %5.02,475.43518.7079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,806.221,076.0071.7 %5.0375.1369.2581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,378.78323.0090.4 %5.0346.9343.2687.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,272.57260.0092.1 %5.0319.6844.8486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,238.02126.0096.1 %5.0444.2039.4791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,817.67333.0091.3 %5.0441.3944.6489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,712.63375.0089.9 %5.0288.52117.5259.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,135.11290.0090.7 %5.0223.0046.2879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,756.91221.0094.1 %5.0381.2937.8590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,652.06394.0089.2 %5.0461.9476.8683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,724.80471.0087.4 %5.0353.7754.1884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,642.29185.0094.9 %5.0507.4347.6390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,626.64201.0094.5 %5.0260.6144.3283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,661.19396.0089.2 %5.0392.0098.4174.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,934.202,824.1728.2 %5.0878.09977.49-11.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,288.051.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,351.40815.0065.3 %5.0471.74286.9039.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,492.06956.4061.6 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,536.9627,052.07-664.8 %0.01,163.33236.1179.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,802.901,005.0064.1 %5.0859.07171.4180.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,000.341,256.0058.1 %5.0535.80304.0043.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,147.024,097.0042.7 %5.02,950.831,576.0546.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,000.913,893.72-94.6 %0.0625.161,105.37-76.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,507.092,454.5945.5 %5.01,355.32302.9577.6 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,382.753,408.84-0.8 %0.01,125.29479.9157.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,863.678,965.00-30.6 %0.01,620.2287.6994.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,125.961,616.1668.5 %5.0973.17200.0179.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,427.21391.0072.6 %5.075.8361.8318.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,003.99968.0067.8 %5.01,068.2467.2493.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,930.22460.0084.3 %5.0783.19366.4653.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,019.722,866.0071.4 %5.0660.35354.0146.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ8,401.7222,093.00-163.0 %0.01,981.021,375.3030.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,396.023,053.0030.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,193.35918.0071.3 %5.01,030.22284.5872.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,550.049,901.65-178.9 %0.01,125.30117.2089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,688.062,806.3123.9 %5.0897.11759.2315.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,342.701,124.4266.4 %5.01,106.28194.6182.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,487.941,102.0075.4 %5.01,524.63386.3674.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,016.692,068.5648.5 %5.01,068.22461.9556.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,080.262,025.2134.3 %5.0735.897.9698.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,011.553,042.0024.2 %5.0916.12553.8339.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ47,407.3025,647.3345.9 %5.01,215.881,140.006.2 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ1,892.48668.0064.7 %5.0630.8853.5091.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,223.561,576.8251.1 %5.01,011.20269.9273.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,807.98589.8079.0 %5.0744.98202.9872.8 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,428.923,830.2029.4 %5.01,372.50402.2070.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ2,832.122,952.00-4.2 %0.014,804.361.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 134,762.1412,880.0062.9 %5.01,856.01527.8071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 26,152.0599.1498.4 %5.01,764.30531.2069.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 329,207.816,547.6377.6 %5.01,564.59654.4958.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,210.912,498.33-13.0 %0.0253.62339.10-33.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ70,848.9672,250.01-2.0 %0.01,715.64602.8864.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ38,073.9615,099.0060.3 %5.01,034.921,320.00-27.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ12,761.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ745.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ75,517.06988.1898.7 %5.0945.30437.6453.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์37,549.3412,366.3667.1 %5.0991.07852.5314.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,799.141,286.0054.1 %5.0859.07189.7077.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,426.98511.0078.9 %5.0451.18208.3553.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ41,414.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 546,412 293,225 46.34 % 67,399 20,449 69.66 %