สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,471.9743.0098.3 %5.0399.8189.7377.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ16,819.0414,451.9014.1 %5.072.2036.0150.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,535.47315.0087.6 %5.0532.91102.2980.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,642.721,047.0060.4 %5.0628.00115.5481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,087.075,121.1257.6 %5.01,902.07518.7772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,317.441.00100.0 %5.0212.8090.9857.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,286.08341.0089.6 %5.0258.8972.6871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,186.77214.0093.3 %5.0375.1658.8384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,367.81378.0088.8 %5.0231.1028.6587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,139.89246.0092.2 %5.0196.9747.8975.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,615.651,327.5376.4 %5.0970.29794.2418.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,977.411,017.0065.8 %5.0742.10275.8162.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,590.85771.0070.2 %5.0551.94218.3560.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,801.65814.0070.9 %5.0570.95179.8568.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,986.401,745.5056.2 %5.01,217.501,168.354.0 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ6,162.562,353.8661.8 %5.01,512.83392.3674.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,101.76537.0082.7 %5.0761.11464.2739.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,707.361,460.8460.6 %5.0913.24193.9078.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ11,149.765,096.7054.3 %5.0989.31193.5880.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,871.79993.0065.4 %5.0647.02264.1059.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,877.01657.0077.2 %5.0685.0581.8888.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,486.40368.0085.2 %5.0513.91383.0725.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,959.251,247.0057.9 %5.0685.05171.5775.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,310.4077.5298.2 %5.01,369.63914.7633.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,237.47455.7492.7 %5.01,084.39600.0444.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,774.29927.0066.6 %5.0647.02128.9280.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ13,563.333,323.0075.5 %5.01,845.0397.3094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,555.33649.0081.7 %5.0513.91341.0533.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ2,974.061,555.0047.7 %5.0780.13229.8470.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,875.731,553.0046.0 %5.0718.03501.8230.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ2,828.51912.0067.8 %5.0780.13190.0075.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,346.831,369.3559.1 %5.0723.0873.9789.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,844.48964.0090.2 %5.0681.61239.4564.9 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 32,291.0645,906.88-42.2 %0.0719.20878.27-22.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,262.59329.0085.5 %5.0380.7960.7184.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,589.65822.6068.2 %5.0532.92152.0271.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,369.01418.0082.4 %5.0456.86239.9347.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,169.792,894.3544.0 %5.0927.20442.1452.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,804.32515.0081.6 %5.0570.95134.0776.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,853.011,754.0038.5 %5.0685.05324.5352.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ60,100.348,072.0086.6 %5.01,436.69551.6261.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ6,892.292,493.0063.8 %5.0297.68134.5054.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ108,216.0140,516.0162.6 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน41,358.5010,280.0075.1 %5.0589.94328.0644.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,088.274,981.2050.6 %5.01,477.961,885.47-27.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,639.52913.0065.4 %5.0570.95446.8321.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,388.99448.0081.2 %5.0418.85363.9113.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ14,142.036,543.7353.7 %5.04,521.173,490.4422.8 %5.0
รวม 455,618 179,219 60.66 % 39,059 18,695 52.14 %