สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,833.891.0099.9 %5.0385.76113.0570.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู11,297.9114,187.60-25.6 %0.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,349.021,173.0050.1 %5.0518.87149.5771.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,268.741,956.0013.8 %5.0594.9346.5592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�10,988.269,168.0016.6 %5.01,900.70374.9280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,614.701.00100.0 %5.0255.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,970.21221.0092.6 %5.0277.1686.0169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,649.55205.0092.3 %5.0280.4880.7571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,007.95219.0092.7 %5.0268.4977.1571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,720.8193.0096.6 %5.0218.2319.2591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,929.61159.0094.6 %5.0344.60132.8961.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,215.474,795.78-49.1 %0.0956.24686.5228.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู2,766.121,874.0032.3 %5.0861.16497.5242.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,375.97717.0069.8 %5.0575.92199.5065.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,394.78577.8075.9 %5.0537.89382.8628.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,032.851,185.0041.7 %5.0994.27717.2027.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,632.261,790.0032.0 %5.0772.59687.1511.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,408.911,907.0044.1 %5.01,184.43399.0066.3 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,072.381,415.1053.9 %5.01,013.29228.0077.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู9,837.736,596.2032.9 %5.02,154.25296.2186.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,608.351,120.0057.1 %5.0785.09281.5664.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,286.61351.0072.7 %5.047.5422.8052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,456.21552.0077.5 %5.0709.0338.9594.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,055.30340.0083.5 %5.0499.85323.5635.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,477.172,581.00-4.2 %0.0709.03228.0067.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,755.5544,602.40-1,087.6 %0.01,279.51608.0052.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,169.642,990.005.7 %2.51,070.33688.4735.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู2,663.681,207.0054.7 %5.0747.06160.2878.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,337.536,326.63-45.9 %0.01,204.6277.3393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,661.90400.8795.4 %5.0547.73608.00-11.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,666.55970.0063.6 %5.0709.03269.1262.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,012.342,100.0030.3 %5.0899.19387.5556.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,626.991,350.0062.8 %5.0709.03250.9564.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,761.241,988.0028.0 %5.0480.8457.6988.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู25,246.831,650.0093.5 %5.0603.97417.4830.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�42,559.5832,684.4823.2 %5.0861.53818.125.0 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,971.24640.0067.5 %5.0366.7455.1085.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,534.371,000.0060.5 %5.0690.0156.2691.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,741.42590.0066.1 %5.0518.87115.0477.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,189.891,361.0057.3 %5.0766.08304.5860.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,593.753,043.05-17.3 %0.0709.03527.9525.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 20,880.058,080.0061.3 %5.01,034.39351.4566.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 221,391.945,042.8876.4 %5.01,087.84476.4256.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู11,084.243,372.3769.6 %5.0294.63285.003.3 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู38,201.9224,696.0035.4 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง60,265.1813,416.0077.7 %5.0639.67446.5030.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5,655.2013,426.00-137.4 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,420.871,073.0055.7 %5.0594.93348.0641.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู1,941.88226.0088.4 %5.0423.79137.2467.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู10,385.755,203.0149.9 %5.03,925.755,215.83-32.9 %0.0
รวม 375,970 230,624 38.66 % 39,574 19,402 50.97 %