สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,751.641,720.1337.5 %5.02,089.5660.5397.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 15,925.795,362.359.5 %4.51,280.05621.9651.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,140.64658.0079.0 %5.0576.46112.2580.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น19,851.3423,084.50-16.3 %0.0130.37154.06-18.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,494.804,903.1010.8 %5.049.0582.26-67.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 101,548.6641,243.0059.4 %5.02,096.63615.5870.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,443.6913,888.99-212.6 %0.01,565.29204.2587.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,615.521,583.0039.5 %5.0361.3044.2787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,287.6414,141.0018.2 %5.05,180.511,142.3977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,174.07894.0078.6 %5.0429.8148.0388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,193.861,286.0069.3 %5.0314.470.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,816.03239.0093.7 %5.0168.1911.7493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,032.76187.0095.4 %5.0167.6011.7793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,874.21179.0095.4 %5.0295.9862.0579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,835.72864.0077.5 %5.0490.45126.8674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,767.62156.0095.9 %5.0421.2511.5597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,050.93617.0084.8 %5.0340.3946.8586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,791.65388.0089.8 %5.0273.9246.8582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,532.21321.0090.9 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,063.67862.0078.8 %5.0371.8444.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,069.10658.0083.8 %5.0460.3242.4590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,788.25275.0092.7 %5.0350.4612.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,828.20441.0088.5 %5.0411.2950.8387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,802.61295.0092.2 %5.0330.6953.6683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,519.20425.0087.9 %5.0333.7540.1888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,440.03266.0092.3 %5.0259.5612.4395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,461.34221.0093.6 %5.0255.4211.5795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,483.95198.0094.3 %5.0402.5610.0197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,500.93257.0092.7 %5.0180.0654.3469.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,215.692,731.9715.0 %5.01,070.88760.5029.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,219.68393.3082.3 %5.0466.11211.3254.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,212.37715.0067.7 %5.0467.61115.6875.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,166.65454.0079.0 %5.0490.37193.2260.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,276.63582.0074.4 %5.0569.00124.5078.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,643.572,139.0019.1 %5.0709.57639.039.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,781.152,145.0043.3 %5.01,451.20666.5854.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,177.801.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,245.591,117.0065.6 %5.01,255.41662.4947.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 619,884.9758,067.00-192.0 %0.08,043.116,243.9522.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 52,832.191,277.0054.9 %5.01,476.00343.4876.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,119.841,979.2052.0 %5.02,428.931,758.5527.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,704.092,197.0074.8 %5.03,504.931,683.8852.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 517,572.5715,547.0011.5 %5.02,861.022,176.3223.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น21,884.869,313.0057.4 %5.0972.54363.8662.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,147.623,654.5111.9 %5.02,755.12330.5688.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,614.873,214.71-99.1 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น5,673.663,533.5637.7 %5.02,306.92664.2471.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)3,914.872,971.5624.1 %5.01,318.09404.0369.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,125.711,075.0065.6 %5.01,375.722,784.39-102.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ196,048.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ789.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)9,485.289,874.00-4.1 %0.03,580.992,894.8519.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)13,957.857,414.2346.9 %5.02,444.01142.5094.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น9,855.351,301.0086.8 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,202.835,460.99-70.5 %0.01,590.63394.1575.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)10,495.411.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 412,565.481.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,037.297,178.80-2.0 %0.03,192.033,385.14-6.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.17,987.0310,981.8338.9 %5.0323.08114.0064.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,346.16509.0062.2 %5.071.0044.7437.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,837.701,071.0062.3 %5.0975.8093.2490.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,605.86552.0078.8 %5.0785.64323.0758.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,529.753,152.8210.7 %5.01,184.97442.9462.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น6,245.6727,553.00-341.2 %0.01,793.491,964.24-9.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น4,866.1510,113.67-107.8 %0.01,850.533,126.90-69.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น77,961.6214,519.0181.4 %5.022,178.7086.5499.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น4,957.851.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,677.961.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,168.042,110.0033.4 %5.01,051.86405.4661.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,800.55718.3981.1 %5.01,280.05411.1967.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,920.852,092.1257.5 %5.01,605.27729.4754.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,393.822,744.0019.1 %5.012,245.6684.8699.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,153.6111,944.009.2 %4.5776.93297.9961.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,796.759,504.0035.8 %5.0558.65338.2039.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 36,680.495,242.0085.7 %5.01,018.94300.3170.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 412,997.1510,236.0021.2 %5.03,222.021,438.7255.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,188.40977.0055.4 %5.0633.51138.7978.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น29,752.1611,963.0059.8 %5.01,657.18228.1986.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,652.081,694.0036.1 %5.0899.73286.4568.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 6,585.671.00100.0 %5.01,507.860.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,415.271,711.0049.9 %5.01,013.83196.5580.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น3,902.782,822.0027.7 %5.01,741.84411.8976.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,579.314,776.45-33.4 %0.01,184.97767.6735.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น71,779.442,965.3495.9 %5.0104,750.41411.2899.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)27,597.377,218.3473.8 %5.03,358.961,237.9663.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 122,237.5911,285.0049.3 %5.01,010.17613.5139.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 226,030.298,763.0266.3 %5.0719.60753.95-4.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 317,289.286,726.9061.1 %5.01,354.60373.7972.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 433,887.057,452.8878.0 %5.01,683.90475.6171.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 574,480.9111,889.1284.0 %5.01,624.68854.0247.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,356.7713,530.00-152.6 %0.0409.14553.50-35.3 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น34,251.781.00100.0 %5.0365.42555.52-52.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น87,622.6434,688.0060.4 %5.01,175.831.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่42,605.8014,704.0065.5 %5.0942.20381.8159.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น74,400.291.00100.0 %5.01,946.241.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ46,055.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น20,346.4526,178.00-28.7 %0.01,091.553,518.33-222.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน51,436.5617,824.0065.3 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,304.691.00100.0 %5.02,570.600.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น18,383.358,093.1956.0 %5.03,489.172,748.5821.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น36,299.8526,080.0028.2 %5.01,775.52453.9874.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,724.07479.0082.4 %5.0988.39166.0783.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น118,392.3549,158.9858.5 %5.02,152.111,280.7640.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2,861.413,381.00-18.2 %0.0994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,644.578,553.00-84.2 %0.02,191.48165.3092.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,110.54653.0069.1 %5.01,359.711.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,648.80943.0064.4 %5.0804.65175.9278.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,478,795 657,510 55.54 % 275,565 58,668 78.71 %