สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,194.00908.0071.6 %5.0310.6131.3189.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,308.711,609.0051.4 %5.0576.8389.2584.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี2,942.411,570.0046.6 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,680.5818,899.40-13.3 %0.03,501.49767.8178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 122,035.8121,702.001.5 %0.52,752.67570.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 213,904.6322,691.00-63.2 %0.02,746.65655.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,841.66848.0077.9 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,379.731,836.0065.9 %5.0314.3554.1582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,924.742,003.0071.1 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,343.832,658.0050.3 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,682.303,321.0061.7 %5.0318.8938.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,539.16593.0083.2 %5.0179.1195.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,797.762,410.0058.4 %5.0319.7285.5073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,975.451,909.0061.6 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,001.6012,000.00-99.9 %0.01,432.551,180.3817.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,129.842,979.004.8 %2.01,072.92741.0030.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,906.101,292.0066.9 %5.0862.10190.0078.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,794.79964.0065.5 %5.0367.65112.4169.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,706.79929.0065.7 %5.0355.73219.9438.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,835.091,502.0060.8 %5.0694.78538.6922.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี3,949.612,236.0043.4 %5.0783.07151.6580.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,117.031,397.0066.1 %5.0957.15471.2050.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี59,630.6020,146.0066.2 %5.01,679.7985.5094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,355.791,370.0059.2 %5.0512.60221.5756.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,191.036,394.00-52.6 %0.01,107.45315.6371.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,345.121,024.0076.4 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,703.80570.0078.9 %5.0329.62177.0246.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,090.053,446.0015.7 %5.0766.99285.8962.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,774.6019,945.00-44.8 %0.02,668.621,694.2736.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,733.733,102.0034.5 %5.0805.05416.9148.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,523.092,053.0041.7 %5.0576.86165.1071.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,369.3414,086.00-121.2 %0.01,337.47150.8688.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,181.561,455.0087.0 %5.0533.00122.9176.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,355.121,828.0045.5 %5.0501.46165.4167.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,476.412,307.0057.9 %5.0652.8956.0591.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,847.112,480.0057.6 %5.01,125.67472.4658.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,203.1711,837.00-90.8 %0.01,432.55113.9892.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,202.567,000.0031.4 %5.0963.49374.0561.2 %5.0
รจก.บางขวาง 171,798.22198,215.00-15.4 %0.01,980.66515.6274.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี53,996.9745,650.0015.5 %5.0817.76624.4223.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,357.822,212.476.2 %3.0272.5795.3865.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,222.201,375.0067.4 %5.0919.12335.1263.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,379.781,433.0057.6 %5.0500.77296.2040.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,687.5711,841.00-10.8 %0.01,926.97228.0088.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,299.871,799.0058.2 %5.0500.81382.7523.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,399.733,547.0019.4 %5.0525.06269.8548.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี24,935.5912,365.0050.4 %5.0668.28285.3657.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 128,965.9611,322.0060.9 %5.0357.76291.4018.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 229,901.8611,271.0062.3 %5.0613.68232.4962.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,494.3812,890.00-98.5 %0.0296.44415.83-40.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,192.783,682.0012.2 %5.0366.30235.0035.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี56,333.1526,722.0052.6 %5.0453.63771.11-70.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี12,433.7618,035.00-45.0 %0.02,347.661,329.8643.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ240,569.52117,000.0051.4 %5.0359.14455.97-27.0 %0.0
สถาบันทันตกรรม104,776.5370,000.0033.2 %5.0209.26183.1712.5 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก700,031.94530,000.0024.3 %5.011,767.06778.5293.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,466.412,316.0033.2 %5.0656.77262.8460.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,416.77514.2778.7 %5.0253.5698.0261.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี105,635.0224,465.2476.8 %5.051,171.015,242.1789.8 %5.0
รวม 1,861,271 1,311,954 29.51 % 112,191 24,444 78.21 %